Thursday, September 20, 2012

BAHAN AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS VIIIBAHAN AJAR
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1
KELAS VIII
SEMESTER II
OLEH
NAMA            :
KELAS           :
SMP NEGERI 8 PAYAKUMBUH
Jalan Pahlawan Nomor 13 Payakumbuh Telp ( 0752 ) 92043
TP.2009/2010BAB I
HUKUM BACAAN MAD
Standar Kompetensi   :
(Al- Qur’an) menerapkan hukum bacaan mad dan Waqaf.
Kompetensi Dasar
menjelaskan hukum bacaan mad dan waqaf.
Indikator Siswa Dapat                        :
1. Menjelaskan pengertian hukum bacaan mad.
2. Menjelaskan macam-macam hukum bacaan mad dan contoh-contohnya.
3. Menjelaskan pengertian hukum bacaan waqaf dan washal.
4. Menjelaskan macam- macam hukum bacaan waqaf dan contoh - contohnya.

Uraian Materi
A.. BACAAN MAD
1. Pengertian Mad.
Mad dalam Ilmu Tajwid artinya lama / panjang (memanjangkan) bunyi huruf hijaiyah karena sebab tertentu, salah satu sebabnya adalah apabila huruf hijaiyah yang berbaris Fathah, Kasrah atau Dhammah berhadapan dengan huruf Alif mati, Ya mati dan Wau mati. Panjang bacaan huruf hijaiyah bervariasi mulai satu alif ( dua harakat) atau dua ketukan nada, dua setengah alif ( lima harkat ) atau lima ketukan nada, sampal tiga alif ( enam harkat) atau enam ketukan nada. Panjang . bacaan huruf hijaiyah tersebut disesuaikan dengan jenis hukumnya.
2. MACAM-MACAM MAD
Pada dasarnya mad terbagi pada dua yaitu , mad Tabi’l dan Mad far’l.
a. MAD TABI ’I atau Mad wajib ( mad asli )
Mad Thabi’i menurut bahasa berarti Mad Asli atau Mad alami. Dalam tajwid mad Thabi’i  ialah memanjangkan bacaan huruf hijajyah yang berbaris fathah yang bertemu alif mati, huruf hijaiyah yang kasrah dan bertemu dengan ya mati, dan hruf hijaiyah yang berbaris dhammah dan bertemu dengan wau mati sebanyak dua harkat atau dua ketukan. Maka bacaan mad thabi’i wajib satu alif atau dua harkat atau dua ketukan, apabila dibaca kurang atau lebih dan dua harkat hukumnya batal (tidak sah). Contoh
Apabila ada huruf Alif ( )  sebctumnya bcrupa harakat fat-hah / .Wawu (  ) scbclumnya berupa harakat Dhammah, dan.Ya’(ي  ) sebelumnya berupa harakat Kasrah, maka hukum bacaannya disebut MAD THABI’I ( ).
 1. Apabila huruf Madnya berupa Alif ( ) maka harakat sebelumnya harus berupa harakat fat-hah. Contthnya:

 1. Apabila huruf  Madnya berupa Wawu ( و ) maka harakat sebelumnya harus berupa harakat dhammah. Contohnya:

 1. Apabila huruf Madnya berupa ya’(ي  ) maka harakat sebelumnya harus berupa harakat kasrah, Cotohnya :

Contohnya yang ada dalam bait (sya’ir) yaitu :


b. MAD FAR’I  (        )
Mad Far’i dari segi bahasa artinya; adalah cabang atau bagian. Dikatakan Mad Far’i karena merupakan pengembangan dari mad Tabi’i, namun karena ada sebab tertentu, maka mad ini menjadi mad far’i. Mad far’i terbagi atas:
Panjang bacaannya dua setengah alif ( lima harakat I ketukan ) sampai

 
1. Mad Wajib Muttasli (            ) , yaitu Mad Tabi’i yang bertemu dengan Hamzah dalam satu kata.

 
tiga alif ( enam harakat atau ketukan )  contoh :Panjang Bacaannya dua setengah alif atau lima harakat / ketukan. Contoh  : 
2. Mad Jaiz munfasil. (         ) yaitu Mad Tabi’i yang berternu dengan hamzah pada suku kata berikutnya.3. Mad Arid Lis - Sukun (            ) yaitu Mad Tabi’i yang bertemu dengan huuf Hijaiyah hidup yang dibaca mati atau waqaf berhenti.
Panjang bacaannya dua setengah alif atau lima harakat / ketukan. Contoh:


 
 

4. Mad Iwad (               ) ( pengganti ) yaitu huruf hijaiyah berharakat Fathain yang dibaca waqaf (berhenti )
Panjang bacaannya satu alif atau dua harakat /ketukan
 
 

Catatan  : TA MARBUTAH  ( ۃ ) yang berharakat Fathatain (tanwin ) bila dibaca waqaf bukanlah mad Iwad, tetapi hanya dibaca “ H” mati (   ە) contoh :
 (              ) dibaca (hikmah)
5. Mad Badal (     ) berarti mad pengganti, yaitu apabila ada huruf hijaiyah berharkat fathah berdiri, kasrah berdiri atau dhammah yang dibalik, fatah berdiri berasal dan dua huruf hamzah, misalnya :    ١١دم menjadi  ١دم
contoh mad badal :

 
 6. Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi aitu mad badal yang diikuti dengan huruf mati.


Lama membacanya tiga alif atau harakat / ketukan.
Contoh  :
 
 
Contoh  :
 
7. Mad lazim Musaqqal Kilmi, huruf mad badal Tabi’i dengan huruf hijaiyah yang bertasydid. Lama membacanya 3 alif atau 6 harakat/ketukan

.
..
Lama membacanya satu alif atau dua ketukan
Contoh :
 
8. Mad lazim Mukhaffaf Harfi, yaitu huruf - huruf yang ada pada permulaan surah -  surah AI-Qur’an yang mesti dibaca sebanyak dua ha’rakat, adapun huruf yang dibaca Mad Lazim Mukhaffaf Harfi adalah RA, HA, YA, TA DAN BA.Panjang membacanya tiga alif atau enam ketukan
Contoh 
9. Mad hazim Musaqqal harfi, yaltu permulaan Surah yang menggunakan huruf yang dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Adapun huruf- huruf yang dibaca Mad lazim Musaqqal harfi adalah : Lam (ل) ,Mim (م), Kaf ( ك), ‘Ain (ع), Sad (ص) , Nun (ن), Sin (س) dan Qaf ( ق ).
10. Mad Tamkin
Tamkin artinya bacaan panjangnya ditekan, bacaannya ada dua macam
Panjang membacanya tiga alif atau enam ketukan
Contoh  :
 1. Pendek I alif atau 2 harakat.
contohnya :
 1. Panjang 3 alif atau 6 harakat.
Contohnya :
 
Yaitu dibaca panjang I alif dan 3 alif


 
11. Mad shilah


Apbi1a ada huruf MAD rnuqaddar (tersimpan) di dalam ha’ dlamir (          ) yang dibaca dhammah atau kasrah dan sebelumnya Ha’ Dlamir (        ) benrupa huruf hidup, sedang sesudahnya tidak ada Hamzah Washal (              ) atau Hamzah Qatha’(.      ), maka hukum bacaannya disebut MAD SHILAH QASHIRAH (                )
Coatohnya :
Adapun bacannya panjang I alif atau 2 harakat.
Apabila huruf yang sebelum ’Zhamir (                        ) berupa huruf yang mati. atau Ha’ Zhamir (              ) tadi dirangkaikan  dengan kalimah sesudahnya . maka bacaannyn harus pendek.
Contohnya :
Apabila ada huruf MAD Muqaddar (tcrsimpan) pada Ha’ Dlamir (           )yang dibaca dammah atau karah dan sebelumnya bernpa huruf hidup scdang sesudahnyn berupa Hamzah Qatha’  (             )maka hukum bacaannya disebut MAD SHILAH THAWILAH   (                                      ).
Contohnya :Adapun bacaannya ada 2 macam:
a. Dibaca panjang dua sctengah alif atau lima harakat:
b. Dibaca panjang satu alif atau dua harakat.

Mcnurut qiraah masyhurah  (:                              )MAD SHILAH THAWILAH                       (                              ) Itu harus dibaca panjana dua setengah alif atau 5 harakat.
12. Mad Farqi
Mad Farqu adalah apabila ada mad bad diiringi oleh huruf yang bertasydit.
Contohnya :
 
Bacaannya harus panjang 3 alif atau 6 harkat,
13. Mad Layyin
Mad Layyin yaitu bacaan yang dibaca panjang ketika waqaf apabila huruf ya sebelumnya berbaris di atas atau huruf waw sebelumnya berbaris diatas.
Bacaanya ada tiga macam:
a. Panjang 3 alif atau 6 harkat
b. Sedang 2 alif atau 4 harkat
c. Pendek 1 alif atau 2 harkat


Contohnya :
 

 

JADWAL / SKEMA HUKUM MAD


B. HUKUM BACAAN WAQAF ( TANDA BERHENTI )
 1. Pengertian Waqaf
Waqaf artinya berhenti. Maksudnya di dalam al-Qur’an ada aturan bacaan yang di baca Wasal ( lanjut ) atau tidak berhenti dan ada pula yang harus di baca waqaf ( berhenti)
Bacaan waqaf dan wasal itu berkaitan dengan makna atau maksud yang terkandung di dalam ayat tersebut. Misalnya ayat:


Pembaca tidak boleh berhenti pada bacaan itu karena bila berhenti  atau  waqaf pada bacaan itu bisa mengubah maksud ayat.
Ada beberapa hukum waqaf dalam membaca al-Qur’an. yaitu :
1 :   م  : Waful Lazim : Harus berhenti tidak boleh terus.

2:ج    :Waful Jaiz: Boleh berhenti boleh terus.QS Al-Jasiyah ayat 11.

3.  ﻘﻠﻰ :al - waafu aula. Boleh berhenti atau terus tetapi lebih balk berhenti. QS. Al —a’raf ayat 11:

4. :      :La-Waafa fihi: Utama Langsung.

5.    ﺼﻠﻰ    : al-waslu aula: Boleh berhenti atau terus tetapi lebih baik terus

6. .‘. - .‘.  : Munaqah : Lebih utama berhenti pada salah satu tanda


TANDA - TANDA WAQAF


RANGKUMAN
1. Mad artinya panjang/ lama, atau Mad adalah bacaan yang dipanjangkan karena ada sebab tertentu, secara garis besar, Mad terbagi dua yaitu : mad Tabi’i dan Mad Far’i.
2. Mad Tabi’i adalah memanjangkan bacaan huruf Hijaiyah karena berhadapan dengan huruf mad, yaitu huruf hijaiyah berharakat fathah berhadapan dengan alif, huruf hijaiyah berharakat kasrah berhadapan dengan ya, huruf hijaiyah berharakat dammah berhadapan dengan wau.
3. Mad far’I adalah cabang dari Mad Tabi’i.
4. Didalam membaca al-Qur’an ada aturan dimana harus, boleh ataul ebih baik berhenti (waqaf ) dan dimana harus, boleh atau lebih baik langsung (wasal).
5. Wasal dan waqaf itu berkaitan dengan makna yang dikandungnya.

EVALUASI
A. Pilihlah A, B, C atau D dengan jawaban yang paling tepat.
 1. Dalam limu tajwid , arti dari Mad adalah....
.a.Bacaan Panjang b. Bacaan Dengung
c. Bacaan Sengau d. Bacaan Jelas
 1. Contoh Mad Thobi’ I dibawah ini adalah....

a.                                                                   c.
b.                                                                  d
 1. Mad Layyin dibaca ... Harkat
a.1                   b. 2
c.4                   d. 6
 1. Mad ‘Arid lissukun dibaca ... Harkat
a.1                   b. 2
c.4                   d. 6
 1. Contoh Mad wajib Muttasil...

a.1                   b. 2
c.4                   d. 6

 1. Waqaf menurut ilmu tajwid adalah....
a. Bacaan Panjang                   b. Bacaan Dengung
c. Berhenti                               d. Bacaan sengau
 1. Tanda Waqal Huruf MIM ( ) Artinya
a. Wajib berhenti                     b. Tidak boleh berhenti
c. Boleh dilanjutkan                c. lebih balk berhenti
 1. Tanda Waqaf huruf  la() artinya...,
a. Wajib berhenti         b. Tidak boleh berhenti
c Boleh dilanjutkan     c. lebih baik berhenti
 1. Tanda Waqaf Muanaqah dibawah ini adalah....
a.                     b.
c.                     d.
 1. Tanda Waqaf Mujawazz adalah....
a.                     b.
c.                     d.

B. Isilah titik-titik dlbawah ini dengan jawaban yang tepat !
 1. Mad Asli disebut juga dengan.......
 2. Mad Far’I artinya. .....
 3. Mad Iwad panjangnya... Harkat
 4. Mad Tamkin Panjangnya.....arkat
 5. TandaWaqaf Al Waslu adalah ...........
 6. Tanda waqaf Al Waqfu adahah............
 7. Tanda Waqaf Murakhasah..............
 8. Mad Lazim Harfi Musyba’  dibaca .........arkat
 9. Mad Lazim Musakkal kalimi dibaca.... Harkat
 10. Mad lazim Kilmi Mukhfafaf dibaca.... Harkat
C. Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan ringkas !
 1. Apa yang dimaksud dengan Mad Thabi’l?
 2. Jetaskanlah Tanda-tanda Mad Asli!
 3. Tulislah cara-cara mewaqafkan bacaan ketika membaca Al-quran
 4. TuIislah Tanda-Tanda Mad pada Surat Al-Alfatihah !
 5. Tulislah Tanda-tanda Waqaf pada Surat AI-Baqarah ayat 1- 7!

JENAZAH BERUBAH MENJADI BABI HUTAN
Seorang anak mendatangi Rasulullah sambil menangis. Peristiwa itu sangat mengharukan Rasulullah S.A.W yang sedang duduk bersama-sama sahabat yang lain.
‘‘Mengapa engkau menangis wahai anakku?” tanya Rasulullah. “Ayahku telah meninggal tetapi tiada seorang pun yang datang melawat, Aku tidak mempunyai kain kafan, siapa yang akan memakamkan ayahku dan siapa pula yang akan memandikannya?’ Tanya anak itu.
Segeralah Rasulullah memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk menjenguk jenazah itu. Betapa terperanjatnya Abu Bakar dan Umar, mayat itu berubah menjadi seekor babi hutan. Kedua sahabat itu lalu segera kembali melapor kepada Rasulullah S.A.W.
Maka datanglah sendiri Rasulullah S.A.W ke rumah anak itu. Didoakan kepada Allah sehingga babi hutan itu kembali berubah menjadi jenazah manusia. Kemudian Nabi menyembahyangkannya dan meminta sahabat untuk memakamkannya. Betapa hairannya para sahabat, ketika jenazah itu akan dimakamkan berubah kembali menjadi babi hutan.
Melihat kejadian itu, Rasulullah menanyakan anak itu apa yang dikerjakan oleh ayahnya selama hidupnya.
“Ayahku tidak pernah mengerjakan solat selama hidupnya,” jawab anak itu. Kemudian Rasulullah bersabda kepadapara sahabatnya; “Para sahabat, Iihatlah sendiri. Begitulah akibatnya bila orang meninggalkan solat selama hidupnya. Ia akan menjadi babi hutan di hari kiamat.”BAB2
KEIMANAN KEPADA RASUL ALLAH  swt
Standar Kompetensi:
Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari -  hari
Kompetensi Dasar:
Siswa beriman kepada Rasul Allah serta memahami sifat dan tugas - tugasnya
Indikator Siswa dapat:
• Menjelaskan pengertian nabi dan Rasul
• Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah.
• Menyebutkan nama-nama Rasul Allah dan sifat-sifatnya.
• Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang iman kepada Rasul Allah
• Menjelaskan perbedaan antara Rasul Ulul Azmi dengan Rasul Allah lain nya.
• Menjelaskan fungsi beriman kepada Rasul Allah.
Materi Pokok:
Iman Kepada Rasul Allah.
Uraian Materi :
A. PENGERTIAN IMAN KEPADA RASUL ALLAH SWT
 1. Menurut bahasa kata Nabi berasal dan kata na- ba yang artinya ditinggikan, atau dan kata na-ba-a yang artinya berita. Jadi Nabi adalah seseorang yang ditinggikan derjatnya oleh Allah SWT dengan memberinya berita ( wahyu ), adapun menurut istilah, Nabi adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah swt untuk menenima wahyu, tetapi ia tidak diperintah atau diwajibkan untuk menyampaikannya
 2. Menurut Bahasa Rasul berasal dari kata Ar-sa-la yang artinya mengutus ( utusan ) Jadi Rasul menurut istilah berarti seorang laki-laki yang diberi wahyu dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ( syariat ) kepada umatnya.
Iman tidak sekedar kepercayaan didalam hati tetapi harus dinyatakan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Wujud dari iman seseorang kepada Rasul antara lain :
 1. Mentaati ajaran yang dibawa oleh Rasul, yaitu dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang.
 2. Keinginan-keinginan hidupnya selalu disesuaikan dengan ajaran yang dibawa Rasul
 3. Tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan yang lainnya, yakni mempercayai bahwa semua Rasul itu adalah utusan Allah SWT.
 4. Malu berbuat jahat dan maksiat.
Para ulama menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut:
“Nabi adalah seorang laki-laki merdeka ( bukan budak ) yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat dan Ia tidak diperintah ( disuruh ) untuk menyampaikan (risalah tersebut) hanya untuk dirinya sendiri.
Rasul adalah : seorang laki-laki merdeka ( bukan budak ) yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan risalah (syariat tersebut) kepada semua makhluk
B. NAMA NAMA RASUL ALLAH swt.
Rasul yang Jumlah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini cukup banyak. Manurut para ulama, jumlah diutus seluruhnya ada 313 orang dan Nabi 124.000 orang, namun yang pasti ada adalah bahwa Allah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat. Sebagairnana dinyatakan dalam. Q.Surat Fathir: 24 berbunyl:


Artinya:
Sungguh, Kami mengutus engkau dengan  membawa kebenaran) seba gal pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.
Adapun Rasul Allah yang wajib kita ketahui dan imani jumlahnya adalah 25 orang, nama-nama Nabi dan sekaligus Rasul tersebut adalah sebagai berikut:
1. Adam as                  11 Yusuf as                 21. Yunu. as.
2, Idris as.                   12. Ayub as.               22. Zakariya as
3. Nuh as                     13. Syu’aib as              23. Yahyaas.
4. Hud. As                  14. Musa as.                24. Isa as
5. Shaleh as.                15. Harun as.               25.Muhammad SAW
6. Ibrahim as.              16. ZuIkifli as.
7. Luth as.                   17. Daud as.
8. Ismail as.                 8. Sulaiman as.
9. lshaq as.                   19. Ilyas as
10. Ya’qub as.             20. Ilyasa as.

C. Tugas Nabi dan Rasul.
1. Menegakkan kalimat Tauhid. Sebagaimana firman Allah Q.S Anbiya’ ayat 25:

Artinya:
Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku”. ( QS , AlAnbiya’ ayat 25).
2. Menyeru manusia hanya untuk menyembah kepada Allah.
3.Membawa Rahmat. S,. Al Anbiya ayat 107
Artinya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. QS Al-Anbiya’ayat 107)
4 Memberi petunjuk kejalan yang benar: QS. Fathir: 24 berbunyi:

Artinya:
Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. (QS Al-Fatir avat 24).
4. Memberi peringatan kepada manusia (QS Al- An Am ayat 48.)
Artinya:
Dan tidaklah Kami mengutus Para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan Mengadakan perbaikan (474], Maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
5. Memberi suri tauladan yang baik. Nabi SAW bersabda:
Artinya:
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) han kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
D.SIFAT- SIFAT NABI DAN RASUL ALLAH SWT
Secara umum, setiap Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat yang, mulia dan terpuji sesuai dengan statusnya sebagai manusia pilihan Allah. SWT. Dan secara khusus, setiap Rasul memiliki empat sifat yang erat kaitannya dengan tugasnya sebagai utusan Allah, yaitu membimbing umat menempuh jalan yang diridai Allah SWT. Keempat sifat tersebut adalah:
 1. Shiddiq (benar) artinya : selalu berkata benar, tidak pernah berdusta dan apapun yang dikatakan selalu mengandung kebenaran. Lawan dan Siddiq adalah Kizib artinya Dusta.
 2. Amanah (dapat dipercaya ), artinya seorang Rasul selalu menjaga dan menunaikan amanah yang. dipikulkan kepadanya, perbuatannya selalu sama dengan perkataannya, dan selalu menjaga amanah kapan dan dimanapun, baik dilihat dan diketahui oleh orang maupun tidak. Lawan dari Amanah adalah Khianat artinya tidak dapat dipercaya.
 3. Tabligh (menyampaikan), artinya seorang Rasul akan menyampaikah apa saja yang diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya. Lawan dari Tabligh adalah Kitman artinya menyembunyikan.
 4. Fathanah (cerdas ), artinya seorang Rasul memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, pikiran yang jernih, penuh kearifan dan bijaksana. Dia akan mampu mengatasi persoalan yang paling rumit tampa harus meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Lawan dan Fathanah adalah Baladah artinya Bodoh.

E. DALIL NAQLI TENTANG IMAN KEPADA RASUL ALLAH SWT
Iman kepada Nabi dan Rasul sebagaimana terdapat dalam QS An Nisa ayat: 136, berbunyi:Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat -Nya, kitab-kitab Nya, rasul-rasul Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh- jauhnya.
QS. Al-Ahzab ayat 21 berbunyi:
Artinya:
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
Dari beberapa ayat Al quran. yang telah disebutkan diatas dapatlah difahami bahwa kita wajib beriman kepada para Rasul Allah SWT tersebut.
F. PERBEDAAN ANTARA RASUL ULUL AZMI DENGAN RASUL LAINNYA.
Diantara 25 orang Nabi dan Rasul ada 5 orang Rasul yang diberi gelar ulul azmi. Maksud dari Ulul Azmi adalah orang yang memiliki kesabaran ketaatan, ketabahan dan keteguhan hati luar biasa, dan segala cita-cita dikejar dengan segenap tenaga yang dimiliki hingga akhirnya tecapai. Sedangkan Rasul-rasul Ulul Azmi maksudnya adalah para rasul yang paling banyak mendapat tantangan dan penderitaan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar keuletan yang luar biasa dan terus berjuang menyampaikan risalah yang diembannya hingga mereka berhasil mengemban tugas yang dipikulkan oleh Allah  SWT.

5 orang Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi itu adalah:
1. Nabi Nuh as
2. Nabi lbrahim as.
3. Nabi Musa as.
4. Nabi isa as.
5. Nabi Muhammad SAW
Selain itu, para rasul ada memeliki Mukjizat, Mukjizat adalah suatu kemampuan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dan tidak apat ditiru oleh siapapun. Mukjizat yang diberikan kepada para rasul antara in adalah:No
NABI
MUKJIZATNYA
1
Nabi Nuh as.

Sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan umatnya yang beriman dan sepasang hewan yang hidup dari banjir dahsyat pada masa itu.

2
Nabi Ibrahin as.

Tidak hangus dibakar api oleh Raja Namrud.

3
Nabi Musa as

Tongkatnya dapat berobah menjadi seekor ular yang besar, dan dengan tongkatnya Ia dapat membelah laut Merah saat dikejar oleh Raja Fir’aun.

4
Nabi Sulaiman as.

Yang dapat mengetahui sekalian bahasa termasuk bahasa binatang (semut).

5
Nabi Muhammad saw

-          Keluar air dan celah-celah jari
-          Dapat membelah bulan.
-          Al qur’anul Karim
-          Dapat naik ke langit (Sidratul Muntaha) atau Mi’raj
6
Nabi Yusuf as..

Dapat mentakwilkan mimpi seseorang.

7
Nabi isa as.

Dapat menghidupkan yang teiah mati, dapat menyembuhkan penyakit kusta.


FUNGSI BERIMAN KEPADA RASUL ALLAH SWT.
Iman kepada Rasul memiliki fungsi yang banyak sekali bagi manusia antara lain sebagai berikut:
 1. Menjadikan manusia hidup secara teratur.
 2. Menjadikan hidup manusia terarah dan teratur
 3. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
 4. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Allah SWT, lantaran taat kepada Rasul Nya. .
 5. Meningkatkan amal shaleh yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.
 6. Menjadikan Rasul Allah sebagai teladan hidup.

RANGKUMAN
 1. Iman menurut bahasa berarti percaya, yakin, sedangkan menurut istilah Iman adalah diyakini dalam hati diucapkan dengan lidah dan dikerjakan dengan anggota badan.
 2. Iman kepaada Nabi dan Rasul adalah : meyakini bahwa nabi dan rasul merupakan utusan Allah kepada seluruh manusia (umatnya).
 3. Nabi adalah : seorang manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah : seorang manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya.
 4. Ulul Azmi adalah : suatu gelar yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul-Nya karena ketabahan dan keuletannya dalam melaksanakan tugasnya.
 5. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Nya dan tidak dapat ditiru oleh siapapun.
 6. Tugas Nabi dan Rasul ialah memberi kabar gembira dan peningatan serta membawa kebenaran kepada umatriya. .
 7. Diantara fungsi iman kepada Rasul adalah memberikan rahmat dan suri teladan kepada umatnya
 8. 5 orang Nabi I Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi adalah: Nabi Nuh as, Nabi Isa as, Nabi Ibrahim as, Nabi Musa as dan Nabi Muhammad SAW.
 9. Sifat sifat wajib bagi rasul ada 4 yaitu
a.       Siddiq artinya Jujur,
b.      Amanah artinya dapat dipercaya.
c.       Tablig artinya menyampaikan.
d.      Fathanah artinya Cerdas (pintar).
10.  Sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul adalah
a.         Kiziba rtinya Dusta. .
b.        Khianat artinya tidak dapat dipercaya
c.         Kitman artinyamenyembunyikan
d.        Baladah artinya Bodoh.

KISAH NABI MUSA A.S  DAN KHAIDIR
Dalam Al-qur’an surat Al Kahfi diceritakan bahwa Nabi Musa as bertemu dengan Khaidir dan bermaksud menuntut ilmu kepadanya. “Kamu tidak akan sanggup ikut denganku”Kata khaidir ketika Musa menyampaikan maksudnya. “Kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup, mana mungkin kamu bisa tahan dan sabar bersamaku”. lnsya Allah aku akan sabar. Engkau boleh lihat nanti”. Jawab Musa, “dan aku tidak akan menantang atau membantahmu”.Baiklah, kau boleh ikut denganku , tetapi ingat jangan tanyakan apapun sampai aku menerangkannya kepadamu”, kata Khaidir rnemberi isyarat, Musa menyetujuinya.
Maka merekapun berjalan, hingga mereka tiba ditepi laut, kemudian rnereka naik perahu. Kamu tahu apa yang dilakukan Khaidir?, Dia melubangi perahu itu. Tentu saja Nabi Musa terperanjat. “Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melubangi perahu ini? Bukankah itu bisa mencelakakan penumpangnya?” teriak Musa, “Sudah kukatakan, kamu tidak akan sabar bersamaku,” Kata Khaidir “O, ya, Aku lupa, maafkanlah aku”. Merekapun berjalan lagi, sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang anak laki-Iaki. Tahukah kamu, apa yang dilakukan oleh Khaidir terhadapnya? Dia membunuh anak laki-laki itu .Melihat itu tentu Nabi Musa protes. Tetapi Khaidir hanya menjawab. ‘Bukankah sudah kukatakan, bahwa kamu tidak akan sabar bersamaku”. Sekali lagi Musa meminta Maaf.
“Jika setelah ini aku masih bertanya atau berkomentar tentang sesuatu maka tinggalkan saja aku”. Katanya, kemudian mereka meneruskan perjalanan, hingga sampailah mereka di suatu desa. Mereka meminta sesuatu untuk menganjal perutnya, tapi tidak ada yang mau memberi. Kemudian mereka melihat sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Khaidir tanpa disuruh segera menegakkan dinding itu, Musa pun rasa ingin berkomentar. “Wah, kamu bisa meminta upah atas pekerjaan itu”, katanya, mendengar itu khaidir pun berkata, “Kita memang harus berpisah, karena ternyata kamu dak dapat memenuhi pcrsyaratan yang  sudah kita sepakati. Sekarang dengarkanlah baik-baik, mengapa aku melakukan semua itu? Perahu yang aku lubangi itu adalah milik orang-orang miskin ( para nelayan). Sengaja aku melubanginya sebab didepan sana ada bajak laut yang siap merampoknya Adapun anak laki-laki yang saya bunuh itu karena kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Sementara anak itu cendrung berbuat jahat. Aku khawatir ia akan menyeret mereka kepada kekafiran, makanya ia aku bunuh, dengan harapan kiranya Allah akan menggantinya dengan anak yang shaleh, Kemudian dinding rumah itu sengaja aku menegakkannya karena dibawahnya ada harta simpanan milik dua orang anak yatim, dengan begitu mereka bisa mengambilnya kelak setelah ia dewasa. Demikianlah sekclumit kisah tcntang Nabi dan Rasul Allah SWT.
EVALUASI
I. SiIangilah a, b, c, dan d di depan pernyataan yang kamu anggap benar !
 1. Kata nabi berasal dan kata naba yang artinya:
a. dinaikan                   b. ditinggikan
c. diangkat                  d. diutus
 1. Nabi menerima wahyu tapi di wajibkan untuk
a. Memberikannya                   b. Menerimanya
c. Menyampaikannya              d. mengerjakannya
 1. Rasulullah artinya adalah
a.Utusan Allah                        b. Kekasih Allah
c. Hamba Allah                       d. Kesayangan Allah
 1. Menurut para ulama jumlah rasul yang di utus para rasul adalah
a.213                                       b.313
c.413                                       d.513
 1. Rasul yang wajib di imani dan yang ada di dalam al qur’an berjumlah’—
a. 22                                        b. 23
b.24                                         d. 25
 1. Menegakkan kalimat tauhid adalah tugas dan para ...
a.Nabi dan Rasul         b. Malaikat
c. Pemimpin                d. Ulama
 1. Dalam sebuah hadits nabi berkata , artinya adalah
  1. Sesunggnya aku diutus untuk berbuat baik
  2. Sesungguhnya aku diutus untuk membimbing manusia
  3. Sesungguhnya aku diutus untuk memperkenalkan akhlaq
  4. Sesungguhnya aku di utus untuk memperbaiki agama
 2. Salah satu sifat yang wajib bagi rasul adalah amanah, yang artinya,
a. jujur                         b.dapat di percaya
c. menyampaikan        d. cerdas
 1. Artinya dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi ...
a. Alam semesta          b. Umat manusia
c. Seluruh makhluk     d. Manusia pilihan
 1. Diantara sifat yang wajib di bawah ini ada salah satu yang tidak wajib bagi nabi, yaitu
a. Shiddiq                    b. Amanah
c. Tabligh                    d. Fathanah
 1. Dalam surat al ahzab ayat 21 allah menyatakan : bahwa ada pada diri rasul itu ... yang balk bagimu”
a. Pemimpin                b. Pandangan
c. Pedoman                 d.Suri tauladan
 1. Jumlah rasul ulul azmi ada ... orang
a.8                   b.7
c.6                   d.5
 1. Diantara nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi adaIah
a. Daud                       b. Idris
c.Nuh                          d.Yusuf
 1. Salah satu di antara mukjizat nabi musa adalah
  1. Keluar air dari celah celah jarinya
  2. Telapak tangannya mengeluarkan cahaya
  3. Dapat mengetahui bahasa binatang
  4. Dapat mentakwilkan mimpi
 2. Kemampuan luar biasa yang di benikan kepada nabi dan rasul dengan
a.Mukjizat                   b. Amanat
c. Ilham                                   d. Karamah
 1. Yakin atau percaya arti dari ...
a.Iman                                     b. Islam
c. Ihsan                                    d. Ikhlas
 1. Yang membawa risalah kepada suatu ka
a. Malikat                    b. Nabi
c.Rasul                                    d. Ulama
 1. Nabi yang ke dua sesudah nabi adam adalah
a.idris                          b. Nuh
c. Hud                                     d. Shaleh
 1. Nabi yang tidak terbakar oleh api adalah nabi
a. Luth                                     b. Musa
c. isa                            d.ibrahim
 1. Lawan dari kata tabligh adalah
a. Kizib                                    c. Khianat
c. ibadah                                  d.Kitman

II. Isilah titik di bawah mu
 1. Nabi Musa menuntut ilmu kepada nabi ,.......
 2. Menjalankan semua penintahnya dan menghentikan larangannya dan ajaran yang di bawa rasul di sebut dengan .............
 3. Salah satu tugas rasul adalah menyeru manusia untu menyembah .....
 4. Allah berfirman : Tidaklah kami mengutus para rasul untuk memberikan kabar ... dan member ....
 5. Lawan dari shiddiq adalah .................
 6. Lawan dan sifat amanah nabi adalah ............
 7. Lawan dan sifat nabi fatanah adalah ..................
 8. Barang siapa yang tidak beriman kepada allah dan rasulnya dan kitab - kitabnya maka orang itu telah ... sejauh jauhnya
 9. Mukjizat Nabi Muhammad terbesar adalah .................
 10. Pekerjaan ayah Nabi ibrahim adalah ‘................
III. JawabIah pertanyaan di bawah ini!
1. Sebutkanlah 3 tanda-tanda Iman kepada Rasul !
2. Apa artinya UluI Azmi?
3. Sebutkaniah nama-nama Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi?
4. Sebutkanlah 3 fungsi iman kepada Rasul?
5. Apa gunanya mukjizat bagi Nabi dan Rasul yang menerimanya?
6. Sebutkaniah 4 sifat wajib bagi Rasul
7. Jeiaskanlah perbedaan antara Nabi dan Rasul Allah SWT?
8. Sebutkanlah 3 diantara Tugas-tugas Nabi dan Rasul?
9. Tulislah 2 diantara mukjizat Nabi Musa a.s  !
10. Sebutkanlah sifat - sifat yang mustahil bagi rasul Allah SWT !


BAB  3
ADAB MAKAN DAN MINUM
Standar Kompetensi :
(Akhlak), Membiasakan Perilaku Terpuji
Kompetensi Dasar:
1. Menjelaskan adab makan dan minum
2  Menampilkan contoh adab makan dan Minum.
3. Mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari- hari.
Indikator
1.1.Menjelaskan adab makan dan minum
1. Menjelaskan Tatacara Makan yang benar.
2. Menjelaskan tatacara minum yang benar.
3. Menunjukkan dalil naqli tentang adab makan dan minum
2.2. Menampilkan contoh dari makan dan minum
1. Menunjukkan contoh cara makan yang benar dan salah.
2. Menunjukkan contoh cara minum yang benar dan yang salah.
2.3. Mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari.
1.      Mempraktekan adab rnakan dan minum dalam kehidupan sehari - hari dilingkungan keluarga.
2.      Mempraktekan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari dilingkungan sekolah.
3.      Mempraktekan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari dilingkungan masyarakat.
Materi Pokok  :
Adab Makan dan minum
URAIAN MATERI
A.Pengertian Adab Makan dan Minum.
Sebagai sesuatu yang sangat penting makan dan minum memiliki aturan baik yang bersumber dan adat kebiasaan masyarakat maupun bersumber pada ajaran agama. Setiap orang harus dapat memahami semua adab makan dan minum yang berlaku di masyarakat, baik dilingkungan sendiri maupun di daerah orang lain. Seseorang yang tidak tahu atau tidak mau menerapkan adab makan dan minum yang berlaku dimasyarakat, maka Ia akan kurang mendapat penghargaan.
Adab makan dan minum artinya mempraktekan cara makan atau rninum yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat, Apabila belum memahami adab makan dan minum di suatu daerah yang dikunjungi, janganlah rnalu bertanya. Bertanyalah secara baik baik kepada teman atau masyarakat setempat.
B. Tata cara Makan dan Minum.
Makan dan minum merupakan kebutuhan tubuh agar mampu beraktivitas.Islam memerintahkan agar kita memenuhi kebutuhan jasad kita, yaitu makan dan minum.
Makan dan minum dengan benar juga merupakan salah satu berntuk rasa syukur kita atas pemberian Allah SWT. Orang yang tidak mau memenuhi kebutuhan makan dan minum,padahal jasadnya membutuhkannya berarti ia tidak mensyukuri nikmat Allah SWT.
Untuk memenuhi kebutuhan itu Islam mengatur tatacaranya, maka dengan memenuhi aturan itu , kita menjadi berbeda dengan hewan. Adapun tatacara makan dan minum adalah sebagai berikut:
1.      Makanan dan minuman yang kita nikmati itu benar - benar dan yang halal, yang meliputi antara lain:
  1. Halal cara memperolehnya, Misalnya, makan dan minuman itu hail dari kerja keras kita, bukan dan hasil merampok, korupsi,judi dan lainnya.
  2. Makanan dan minuman itu benar  - benar makan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi, bukan daging babi, bangkai, darah,minuman keras atau sejenis Narkoba.
 1. Makan dan minuman itu memang sehat untuk dikonsumsi
 2. Sebelum makan, cucilah tangan kita sampai benar - benar bersih.
 3. Mulailah makan dan minum dengan membaca basmallah dilanjutkan dengan membaca do’a, misalnya :


“Ya Allah berkahilah rezki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah Kami dari siksaan api Neraka”.
Apabila Iupa membaca basmaah sebelum makan dan minum maka bacalah:

Artinya:
Dengan Nama Allah awalnya serta akhirnya.
5. Gunakanlah tangan kanan untuk makan dan minum.
6. Ambillah makanan yang ada di dekat kita, terutama saat makan bersama.
7. Apabila kita makan bersama ayah dan ibu , persilahkan ayah dan ibu mengambil terlebih dahulu.
8. Usahakan makan minum itu sambil duduk.
9. Tidak menggunakan makan dan minuman itu untuk mainan.
10.Makanlah sedikit demi sedikit ( Iangsung dikunyah ), jangan sampai menjejalkan makanan pada mulut.
11. Makan jangan sampai terlalu kenyang. (QS AI-A’raf ayat 31)
12.Makanlah dengan menggunakan wadah. Tuanglah makan pada wadah jangan terlalu banyak.
13.Jangan menyisakan makan pada piring kita.
14.Hendaknya memakan makanan yang di sukai.
15. Makanan dan minuman yang dimakan sebaiknya dingin atau tidak terlalu panas.
Sebagaimana sabda Nabi SAW.


Artinya:
“Rasulullah saw, Melarang orang meniup -  niup makanan dan minuman”.(HR Abu Daud).
16. Memakan makanan dan minuman tidak tergesa —-gesa.
17.Bila sudah selesai makan , bacalah do’a seperti berikut:


Antinya:
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum serta menjadikan kami sebagi orang-orang Islam. (H.R. Abu Daud).
PERILAKU ADAB MAKAN DAN MINUM
Dalam kehidupan sehari - hari adab makan dan minum tidak hanya dihafalkan saja tetapi harus dilakukan dengan sebaik baiknya. Maka untuk mengatur sejauh mana kamu mampu mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari, isilah tabel berikut dengan menyebutkan perilaku yang benar dan perilaku yang salah saat makan dan minum.
1. Adab Makan

Perilaku yang Benar
Perilaku yang Salah2. Adab Minum
Perilaku yang Benar
Perilaku yang Salah

Rangkuman
 1. Makan dan minum harus diakukan sesuai adab yang dicontohkan rasulullah.
 2. Makan harus halal Artinya makan atau minuman yang tidak mengandung bahan yang diharamkan Allah dan memperolehnya juga dengan cara yang halal
 3. Makanan yang baik artinya, Makanan yang mengandung gizi yang dibutuhkan tubuh, tidak mengandung sumber penyakit, tidak menjijikkan dan memenuhi syarat kesehatan. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan jasmani kita dan sekali gus sebagai rasa Syukur kepada AHah swt.

EVALUASI
A. Pilihlah A, B, C atau D yang dianggap paling tepat!
 1. Hal yang di larang ketika makan dan minum adalah ...
a. duduk                                  b.makan sambil berjalan
c. makan tidak bersuara          d. bersenda gurau
 1. Orang yang tidak mempunyai adap dalam makan dan minum maka ia akan ...
a. sanjungan                            b. pujian
c. hinaan                                  d. penghargaan
 1. Islam menyuruh kita untuk memenuhi kebutuhan jasad kita, yatu dengan...
a.  makan dan minum              b. rajin mendengarkan pengajian
       c. rajin beribadah                    d. rajin minum
 1. Membaca do’a sebelum makan hendaklah
a.  makhruh.                             b. mubah
 c. sunat                                   d. wajib
 1. Jika kita lupa membaca basmalah sebelum kita makan maka kita dapat membacanya saat......
a.       selesai makan                  b. makan
c.   kapan saja                        d. makan berikutnya
 1. Makanan yang kita makan hendaknya makanan yang
  a halal                                    b. baik
  c.bergizi                                 d. bermanfaat
 1. Contoh makanan yang halal tapi tidak baik adalah ...
a.       tidak bergizi                    b. berbau busuk
c. banyak santan                   d. banyak minyak
 1. Nabi mengatakan “makan dan minumlah kamu tapi jangan ....
a.       tertawa                            b. berebutan
  c.   berlebihan                        d. bermain
 1. Berikut ini adalah hikmah makan dan minum kecuali ...
a.       mendapat rahmat dari allah        b. meningkatkan ketertiban
c.   meningkatkan kedisiplin             d. mempercepat makan
 1. Orang yang memakan yang haram satu suap saja maka tidak akan di terima amalannya selama ...
a.       50 hari                                         b. 40 hari
c.   30 hari                                         d. 20 hari
 1. Siapakah yang di dahulukan dalam makan bersama?
a.       yang paling kecil                         b. yang muda
c.   yang gagah                                  d. yang pling tua
 1. Mulailah makan dari ... piring
a.       tengah piring                               b.ujung - ujung piring
c.   tepi tepi piring                             d. bebas memulai
 1. Sikap Seorang muslim dalam memilih makanan adalah makanan yang ....
a.       baik dan bergizi                          c. baik dan sehat
b.      baik, sehat dan bergizi                d. halal lagi baik dan bergizi
 1. Adalah do’a ketika kita ... membaca basmalah.
a.       ingat                                            b. lupa
c.   memulai                                       d. mengakhiri
 1. Meniup makanan dan minuman yang panas dalam islam hukumnya ...
a.   dilarang                                         b. diperbolehkan
c.  di suruh                                          d. dianjurkan
 1. Memakan hasil judi hukumnya .........
a. haram                                               b. dibolehkan
c. disuruh                                            d. mubah
 1. Dalam islam, makan dan minum sambil berdiri dalam sebuah pesta, yaitu tidak di perbolehkan.
a.       weading party                             b. standing party
  c.   eating party                                 d. sleeping party
 1. Berebih lebihan dalam mengasumsi makanan hukumnya ...
a.       halal                                            b. makhruh
c.   mubah                                          d. haram
 1. Menghadapi makanan yang masih panas sebaiknya
  a.  didinginkan                                              b. lansung di makan
a.       di makan menggunakan sendok                         d. membatalkan memakannya
 1. Seorang yang ragu halal dan tidaknya cara pengolahan makanan dalam suatu jamuan makan sebaiknya ...
a. membaca basmalah terlebih dahulu             b.menyakan cara memasaknya
c. memakannya lansung                                  d. a, b, c, dari d benar
II. Isilah titik titik di bawah ini  dengan ringkas dan tepat!
 1. Adab makan dan minum artinya adalah ...
 2. Nabi berkata : ‘Perbaikilah makanan engkau, niscaya do’a mu akan ...
 3. Barang siapa di antara hamba allah yang tumbuh dagingnya dari harta yang haram maka ... lebih baik baginya.
 4. Syetan adalah musuh yang nyata bagi ...
 5. Makanan yang halal artinya ...
 6. Makanan yang baik maksudnya ...
 7. Buah jambu hasil curian termasuk makanan yang ...
 8. Makan dan minum sambil berdiri hukumnya...
 9. Makan dan minum selain halal juga harus ...
 10. Hukum meminum minuman keras satu tetes adalah,..
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini!
 1. Tulislah do’a sebelum makan!
 2. Tulislah 4 buah adab makan dan minum !
 3. Tulislah do’a sesudah makan!
 4. Tulislah doa ketika lupa membaca basmalah !
 5. Kenapa roti bakar hail  curian haram di makan?

KISAH TELADAN
ROTI DIGANT1 1STRI

Disebuah warung pinggiran ketika beristirahat siang. Abu Nawas berkenalan dengan seorang pemuda sebayanya, mereka asyik berbicara. Pemuda tu telah selesai menceritakan kisah hidupnya dan sampailah pada giliran Abu Nawas untuk bercerita.
Dahulu aku adalah seorang pemuda pengangguran, aku sangat ingin bekerja, tetapi tak tahu apa yang harus kulakukan, aku hidup sebatang kara, karena tak bekerja, maka akupun sering kelaparan.
Pada suatu siang, aku sudah tak tahan lagi menahan rasa lapar, aku pikir disaat darurat seperti ini yang haram telah menjadi halal bagiku. Aku memutuskan untuk mengemis, walaupun sebenarnya aku sangat malu karena aku masih muda, saat itu banyak rumah yang tutup pintu. Sampailah aku di suatu rumah yang jendelanya terbuka, aku ucapkan salam tiga kali, namun penghuni rumah tidak juga keluar, secara iseng aku lihat ke dalam rumah, ternyata didekat pintu ada meja makan, aku tak kuasa menahannya. Segera kumasuk ke dalam rumah dan ku dapati sepotong roti yang masih hangat.
Segera aku mengambil dan menggigitnya, “Bismillah”. Akan tetapi sesudàh membaca BismilIah, tiba - tiba hatiku sangat takut berdosa, karena itu segera kulepaskan gigitan dan aku kembalikan roti itu pada tempatnya. Aku segera pulang menuju Masjid untuk bertaubat.
Sesudah shalat asar dalam keadaan badanku yang sangat lemah aku mengikuti pengajian seorang Ustad di masjid. Usai pengajian semua orang pulang , Kecuali aku yang duduk di pojok Masjid dalam kondisi lemah. Setelah beberapa waktu dipanggilnya aku oleh Ustad tadi, “Hai pemuda kemarilah” Aku mendatanginya dengan penuh tanda Tanya.
“Sudahkah Kamu menikah ? Tanya Ustaz, “Belum “ Jawabku , “Maukah kamu menikah?, tanyanya lagi, “Aku seorang pengangguran, bagaimana aku menafkahi istriku?, jawal Ku”.
Kalau kamu bersedia, menikahlah dengan wanita ini, ia seorang janda yang masih sangat muda. Sedang Ia perlu seseorang untuk melindunginya, suaminya telah meninggal dan mewariskan sebuah usaha perdagangan’.
“lnsya Allah saya bersedia,” jawabku sambil menahan kebahagiaan yarng tiada tara, Nah, disaat itu  pulalah terjadi ijab Kabul. Setelah melengkapi sejumlah saksi. Selesai akat nikah, aku digandeng istriku untuk pulang kerumahnya. Sesampai dirumahnya diajaknya aku makan karena ia tahu, aku begitu lemah hampir pingsan. Sampailah kami dimeja makan, ketika Ia membukakan piring makanannya terkejutlah Ia, “Mengapa roti ini menjadi terpotong? Siapa orang yang telah menggigitnya ? Dia heran.
Akupun kaget, karena ternyata rumah yang kumasuki tadi siang adalah rumah istriku dan hampir - hamper aku mencuri roti didalamnya. Subhanallah. Ketika kutinggalkan perbuatan hina itu, Allah langsung mengantinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan indah, Akupun menceritakan semua yang ku lakukan tadi siang itu kepada istriku.Maka menangislah istriku karena bahagia dengan melihat kasih sayang Allah kepada hamba - hambanya.

BAB 4
DENDAM DAN MUNAFIK


Standar Kompetensi
Menghindari  Perilaku Tercela.
 1. Kompetensi Dasar
 2. Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan Munafik
 3. Menjelaskan Ciri - ciri pendendam dan Munafik.
Indikator
v  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari - hari
v  Menjelaskan pengertian dendam dan munafik serta bahayanya.
v  Membaca dan mengartikan dalil Naqli tentang dendarn dan munafik.
v  Menjelaskan ciri - ciri pendendam dan munafik
v  Menghindari penilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga.
v  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan sekolah.
v  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan masyarakat.
v  Menjelaskan akibat negatif dari sifat dendam.
v  Menjelaskan akibat negatif dari sifat munafik.
Materi  Pokok
Sifat dendam dn munafik
Uraian Materi
SIFAT DENDAM
1. Pengertian Dedam.
Ajaran Islam sangat memperhatikan kesucian hati, karena hati yang penuh dengan noda dan kotoran dapat merusak amal shaleh bahkan menghapuskannya. Hati yang bersih dapat menyuburkan amal kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, oleh karena itu orang yang berhati bersih senantiasa mendapat pertolongan dan kasih sayang-Nya. Kebersihan hati dapat di tunjukkan oleh beberapa hal diantaranya adalah tidak memilik sifat pendendam. Sifat pendendam akan membuat seseorang hidup dengan penuh kegelisahan dan tidak akan pernah berbahagia. Orang tersebut akan merasa senang jika sudah dapat melampiaskan dendamnya. Sifat dendam sangat dipengaruhi oleh kotoran hati dan penguasaan hawa nafsu teradap akal. Lawan dari sifat pendendam adalah pemaaf, sifat ini didasari oleh sifat sabar dan tawakal.

Dendam dapat diartikan sebagai keinginan melampiaskan kekecewaan  dan mencelakakan orang lain atau diartikan juga sebagai kepuasan hati jika telah membalaskan sesuatu tindakan terhadap orang lain yang  telah mengecewakan atau menyakitinya. Firman Allah dalam surat Al- A’raf : 199

Artinya :
Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS Al -A’raf ayat 199)
1. Akibat Negatif
 1. Menjauhkan diri dari rahmat ( kasih sayang Allah.)
 2. Mendekatkan diri kepada perbuatan maksiat dan dosa.
 3. Memperbanyak musuh atau orang yang tidak menyayangi diri sendiri.
 4. Menumbuhkan sifat egois dan kikir.
 5. Menghambat kreatifitas dalam meningkatkan prestasi.
 6. Menghambat hubungan baik dengan sesama.
 7. Menghilangkan kepercayaan orang lain.
 8. Mengotorii kebersihan jiwa dan pikiran.
 9. Diakhirat diancam /  disiksa.
Cara mengobati sifat pendendam

 1. Mendekatkan diri kepada Allah swt.
 2. Menghindari sifat suuzan, dengki, iri hati dan egois terhadap orang lain,
 3. Menyelesaikan setiap masalah dengan cara musyawarah dan mufakat.
 4. Memaafkan setiap kesalahan orang.
 5. Melakukan setiap pekerjaan dengan ikhlas karena Allah. Menyadari bahwa hidup didunia hanya sementara. Mencotoh perilaku Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah.
B. SIFAT MUNAFIK
1. Pengertian Munafik
Sifat munafik biasanya disebut juga dengan orang yang bermuka dua. Sebagai mana pada zaman Rasulullah saw, ada seorang tokoh masyarakat bernama Abdullah bin Ubay. Di depan Nabi saw Ia selalu menunjukan ketaatan dan kepatuhan, namun ketika jauh dari Nabi Ia sering kali menjelek-jelekan Nabi, sebagian sahabat tidak mengetahui karena kepintaran Abdullah bin Ubay dalam berbicara dan berbohong. Sebagai utusan Allah Nabi Muhammad saw, sudah mengetahui kemunafikan Abdullah bin Ubai.
Salah satu sebab Abdullah bin Ubay memiliki sifat munafik adalah kebencian kepada Nabi Muhamad saw yang dianggap telah merebut kedudukannya. Abdullah bin Ubai adalah salah satu calon pemimpin masyarakat Arab di kota Yastrib ( Madinah ).  Dengan kedatangan nabi saw kepemimpinan  seluruh Madinah dipegang oleh beliau, oleh karena itu , sampai saat ini Abdullah bin Ubay terkenal sebagai orang yang munafik pada zaman Nabi.
Sifat munafik adalah sifat bermuka dua  yaitu menunjukkan sikap lahir ( yang nampak ) , berbeda dengan keyakinan hatinya. Secara lahir orang munafik menunjukkan sikap baik, hormat, ramah , tetapi hatinya penuh kebencian , penuh dendam dan dengki , jika berhadapan dengan orang yang beriman mereka seolah - olah beriman , namun jika bergabung dengan orag - orang munafik yang lainnya mereka senantiasa mencemooh orang beriman. Sebagaiman  Firman Allah dalam Durat Albaqarah ayat 14 :
Hadist rasulullah saw :


Artinya :
“Tanda - tanda orang munafik ada tiga yaitu : 1. Apabila berbicara dia berdusta. 2. Apabila berjanji ia ingkar . 3. Apabila ia dipercaya ia berkhianat . ( HR. Bukhari, Muslim , Tirmizi  dan Nasai )
Rasulullah telah memberikan banyak contoh perilaku pemaaf , bukan dendam antara lain yaitu :
 1. Saat di Mekah Rasulullah mengalami banyak cobaan, tantangan , pengusiran , siksaan bahkan percobaan pembunuhan. Dengan menjadi - jadinya perbuatan jahat orang orang kafir itu mendorong Rasulullah dan para pengikutnya Hijrah ke Madinah.
 2. Ketika orang-orang Taif tidak menerima kehadiran Rasulllah dan para pengikutnya, bahkan rombongan Rasulullah disambut dengan lemparan batu, Malaikat Jibril menawari Rasulullah untuk rnenghancurkan kaum itu, namun Rasulllah mencegah, bahkan mendoakan orang Taif itu sebagai berikut:

Artinya:
Ya Allah, berikanlah petunjuk atas kaumku, karena sesungguhnya mereka itu belum mengetahui”.
Setiap kali Rasulullah SAW melewati sebuah gang kecil dekat Masjid, beliau selalu disambut dengan ludahan seorang laki-laki kafir, anehnya Rasulullah tidak marah menyambut ludahan itu , bahkan beliau tersenyum sambil berdoa.

Jadi tanda-tanda atau ciri- ciri sifat munafik itu antara lain juga:
  1. Pendusta.
  2. Mengingkari janji.
  3. Berhkianat.
  4. Banyak berbicara tentang urusan duniá.
  5. Merninta bantuan kepada orang kafir.
Akibat sifat Munafik antara fain:
  1. Menjauhkan diri dari rahmat dan hidayah Allah.
  2. Mendekatkan diri kepada perbuatan maksiat dan dosa.
  3. Menyebabkan timbulnya penyakit hati lainnya, seperti ; angkuh, iri ,dengki dan sarakah., Sebagaimana terdapat dalam surat Al - Baqarah ayat 10 yang artinya:

“Dalam hati mereka ada  penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta”.
  1. Menginginkan orang lain berbuat maksiat seperti dirinya.
  2. Menyenangi adanya permusuhan dan perbuatan yang merusak, baik merusak diri maupun lingkungannya.
  3. Dijauhi oleh teman dan masyarakat.
  4. Tidak dipercaya oleh orang lain.
  5. Diakhirat akan mendapat siksa.
Caya menghindari sifat Munafik.
  1. Mendekatkan diri kepada Allah dengan membiasakan diri dalam keadaan suci (berwudhu ) dan melaksanakan ibadah wajib dan sunnah.
  2. Memperbaiki setiap kejelekan dengan berbuat baik terhadap orang lain.
  3. Menjauhkan diri dari penbuatan maksiat dan dosa.
  4. Memohon segala sesuatu kepada Allah tiap saat.
  5. Melakukan hubungan silaturrahmi dengan sesama teman.
  6. Menyadari bahwa sifat munafik termasuk sifat yang tercela..
  7. Menyadari bahwa sifat munafik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
Dalam Al-Quran diantara prilaku munafik adalah sebagai berikut:
 1. Memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran di dalam hati.
 2. Bersumpah hanya untuk kedok dan keselamatan diri.
 3. Malas mengerjakan shalat.
 4. Hidup dalam keragu-raguan.
 5. Hidup sebagai perusak dan membuat kerusuhan di muka bumi.
 6. Suka menyebarkan fitnah dan adu domba.
 7. Menghalang-halangi manusia dari berbuat baik.
RANGKUMAN
 1. Sifat dendam adalah : sifat yang berkeinginan melamplaskan kekecewaan dengan mencelakakan orang lain.
 2. Sikap munafik adalah sifat seseorang yang bermuka dua, yaitu menunjukan sikap lahir (yang nampak ) berbeda dengan keyakinan hatinya.
 3. Diantara akibat negatif sifat dendarn yaitu dijauhi oleh teman mempenbanyak musuh dan lain sebagainya.
 4. Diantara akibat negatif sifat munafik adalah : menjauhkan diri dari rahmat Allah,mendekatkan diri keperbuatan maksiat, dosa dan menyebabkan timbulnya penyakit hati lainnya, seperti, angkuh, iri, dengki dan sarakah.
 5. Ciri-ciri orang munafik antara lain : apabila berkata ia bohong, apabila benjanji ia ingkar dan jika dipercayai ia khianat.
Pendendam dan munafik termasuk sifat tercela yang harus selalu dihindarkan.Agar dapat menghindaninya, kamu harus mengetahul jenis perilaku yang mencerminka sikap pendendam dan munafik. Telaah dan lengkapilah tabel berikut dengan jenis perilaku yang mencerminkan sifat pendendam dan munafik.
SIFAT
JENIS PERILAKU
PENDENDAM
MUNAFIK
EVALUASI
A. Pilihlah A, B, C atau D yang dianggap paling tepat !
 1. Salah satu sifat tercela adalah ....
a.       baik                            c. dendam
b.      murah senyum            d. rendah hati
 1. Keinginan untuk mencelakakan orang lain untuk melampiaskan dendam di sebut ..
a.       dendam                      c. dengki
b.      iri hati                         d. marah
 1. Salah satu cirri  pendendam adalah ...
a.       berani                                     c. pemarah
b.      egois .                                     d. suka menghina orang
 1. Akibat dendam adalah ............
a.       dibenci orang                                     c. dikucilkan dan pergaulan
b.      memperbanyak musuh           d. terhindar dan suuzon
 1. Cara mengobati dendam adalah ............
a.       menghindari suuzon               c. selalu mengingat kesalahan orang lain
b.      bersedekah                             d. rajin puasa senin kamis
 1. Orang yang berlawanan perkataan dengan perbuatan disebut
a.       pendndam                              c. pemarah
b.      iri hati                                                 d. munafiq
 1. Setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan ...
a.       saling memaafkan                  c. jalan damai
b.      berjabat tangan                       d. musyawarah
 1. Salah satu cara menghindari sifat dendam adalah ..
a.       mendekatkan diri kepada allah          c. menyepi
b.      menutup diri                                       d. silahturahmi
 1. Nama sahabat nabi Muhammad yang terkenal sebagai orang yang munafiq adalah
a.       Abdullah bin Umar                c. Abdullah bin Ubay
b.      Abdullah bin Quraisy                         d. Abdullah bin Abbas


 1. Berikut adalah cara untuk menghindar dari perilaku munafik, kecuali
a.       riya                                         b. mendekatkan diri kepada allah
b.      ikhlas                                      d. selalu berdo’a kepada allah
B. IsiIah titik — titik di bawah ini dengan ringkas dan tepat !
 1. Lawan kata dendam adaah ...
 2. Ketika hijrah ke Ta’if rombongan rasulullah di ... tapi rasulullah memaafkan mereka.
 3. Ketika di Ta’if rasulullah mendo’akan umátnya yang artinya : “ya allah berilah ... atas kaum ku”
 4. Salah satu cirri -  ciri orang munafik adalah .........
 5. Akibat sifat munafiq adalah : menjauhkan diri dari ... dan hidayah allah.
 6. Akibat munafiq adalah menyebabkan timbulnya penyakit hati seperti .....dan ......
 7. Dendam dan munafiq termasuk sifat ...
 8. Ayat yang memerintahkan Abu Bakar memaafkan orang munafik adalah surat ... dan ayat ...
 9. Purti Abu Bakar yang di fitnah orang munafiq bernama ...........
 10. Orang munafiq adalah orang yang ..............
C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat !
 1. Sebutkanlah 5 macam akhlak tercela yang anda ketahui!
 2. Sebutkanlah pengertian sifat dendam?
 3. Sebutkanlah akibat-akibat negatif dari sifat dendam?.
 4. Sebutkanlah cara-cara mengobati sifat dendam?
 5. Jelaskanlah pengertian sifat munafik?
 6. Tulislah Dalil naqli (QS Al-Baqarah ayat 14) tentang larangan besifat munafik. Beserta artinya.
 7. Sebutkanlah tanda-tanda seseorang memiliki sifat munafik?
 8. Sebutkanlah akibat-akibat negatif dari sifat munafik?
 9. Sebutkanlah cara -  cara mengobati sifat munafik?
 10. Kenapa sifat dendam dan munafik sangat dilarang oleh Allah swt?UNTA MENJADI HAKIM
Pada zaman Rasulullah s.a.w, ada seorang Yahudi yang menuduh orang mencuri untanya. Maka dia datangkan empat orang saksi palsu dari golongan munafik. Nabi s.a.w lalu memutuskan hukum unta itu milik orang yahudi dan memotong tangan Muslim itu sehingga orang Muslim itu ingan. Maka ia pun mengangkatkan kepalanya menengadah ke langit berkata, “Tuhanku, Engkau Maha Mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak  mencuri unta itu.”
Selanjutnya orang Muslim itu berkata kepada Nabi s.a.w, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya  keputusanmu itu adalah benar, akan tetapi mintalah keterangan dari unta ini!
Kemudian Nabi s.a.w bertanya kepada unta itu, “Hai unta, milik siapakah engkau ini ?“ -
Unta itu menjawab dengan kata-kata yang fasih dan terang, ‘Wahai Rasulullah, saya adalah milik orang Muslim ini dan sesungguhnya para saksi itu adalah dusta.”
Akhirnya Rasulullah s.a.w berkata kepada orang Muslim itu, “Hai orang muslim, beritahukan kepadaku, apakah yang engkau perbuat, sehingga Allah bisa menjadikan unta ini dapat bercakap perkara yang benar.”
Jawab orang Muslim itu, ‘Wahai Rasulullah, aku tidak tidur di waktu malam sehingga lebih dahulu aku membaca selawat ke atas engkau sepuluh kali.”
Rasulullah s.a.w bersabda,
Engkau telah selamat dari hukum potong tanganmu di dunia dan selamat juga seksaan di akhirat nantinya dengan sebab berkatnya engkau membaca Salawat  untukku.”
Memang membaca selawat itu sangat digalakkan oleh agama sebab pahala -pahalanya sangat tinggi di sisi Allah. Lagi pula boleh melindungi diri dari segala macam bencana yang menimpa, baik di dunia dan di akhirat nanti. Bagaimana dalam kisah tadi, orang Muslim yang dituduh mencuri itu dapat perlindungan daripada Allah melalui seekor unta yang menghakimkannya.BAB 5
JENIS HEWAN YANG HALAL DAN
HARAM DIMAKAN

Standar Kompetensi :
4. Memahami hukum Islam tentang Hewan sebagai Sumber bahan Makanan.
Kompetensi Dasar:
4.1. Menjelaskan jenis - jenis hewan yang halal dan haram diMakan.
4.2. Menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan.
Indikator Siswa dapat :
·         Menjelaskan pengertian makanan halal dan haram.
·         Menjelaskan jenis- jenis hewan yang halal di makan.
·         Menjelaskan jenis -jenis hewan yang haram di makan.
·         Menunjukkan dalil naqil dan akli yang terkait dengan hewan yang halal dan haram dimakan.
·         Menjauhi makan yang berasal dan hewan yang haram dimakan dalam lingkungan keluarga.
·         Menjauhi makanan yang berasal dan hewan yang haram di makan diluar Iingkungan keluarga.
Materi Pokok:
Hukum Islam tentang binatang yang dihalalkan dan yang diharamkan.
Uraian Materi.
A. Binatang Halal.
Allah swt menciptakan makhluk hidup dengan bebagai jenis yang hidup di darat maupun yang ada di air. Kesemuanya itu agar dapat di manfaatkan oleh manusia.Binatang adalah salah satu jenis makhluk hidup yang di peruntukan bagi manusia, akan tetapi tidak semua jenis binatang itu halal di makan.
Daging itu banyak menyandung gizi dan protein, akan tetapi makanlah daging hewan itu yang halal menurut syaria’at Islam sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al- Baqarah ayat 172 , yang -bunyinya:


Artinya :Wahal orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan ber-syukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.
Adapun jenis binatang yang di halalkan menurut ajaran Islam adalah :
1.       Binatang Ternak.
Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Maidah ayat 1 sbb:


Artinya:
Dihalalkan bagimu binatang tenrnak ( seperti : unta, sapi, kerbau dan kambing).
Disamping yang tersebut dalam ayat di atas,  binatang pemeliharan yang lain seperti ayam, itik, kelinci, dan sebagainya yang juga termasuk halal di makan dan banyak mengandung gizi.
2.      Sebangsa ikan dan belalang.
Sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainyapun boleh di makan walaupun tanpa di semblih, nabi SAW bersabda:


Artinya:
Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah, ada pun bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan dua darah adalah hati dan limpa.(HR Ahmad).
3.      Binatang hasil buruan.
Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil atau ayam hutan halal di makan dagingnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al - Maidah Ayat 4


Artinya:
Katakanlah ! di halalkan bagimu yang balk — balk dan buruan yang di tan gkap oleh binatang yang telah kamu ajar den gan melatihnya untuk berburu. (Q.S. Al— Maidah 4)
4.      Binatang yang hidup dalam air.
Binatang yang hidupnya di dalam air balk air tawar ataupun laut semuanya halal di makan, balk yang masih hidup atau mati, seperti ikan kakap, ikan tawes, ikan banding, cumi — cumi, rajungan dan sebagaihya, Sebagal mana firman Allah SWT dalam surat Q.S. Al — Maidah ayat 96 yang berbunyl :
Artinya:
Telah di halalkan bagi kamu binatang hewan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang - orang yang dalam perjalanan. (Q.S. Al - Maidah : 96).
Ikan yang sudah mati dengan sendirinya juga halal untuk di makan sebagaimana hadits nabi SAWyag artinya:


Artinya:
Laut itu suci airnya dan halal bangkainya (H.R. Malik dan lainnya)
B. Binatang Haram
Binatang yang haram di makan oleh agama Islam di sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Haram karena ketentuan hukum al qur’an atau nash
Allah SWT Berfirman dalam surat Al Maidah ayat 3, yang berbunyi :Artinya:
Di haramkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang di potong atas nama selain Allah, yang di cekik, yang di pukul, yang jatuh, yang di tanduk, dan yang ditikam binatang buas, Kecuali yang sempat kamu menyemblihnya dan di haramkan bagimu yang menyemblih untuk berhala. (Q.S. Al - Maidah 3)
Dari ayat at qur’an tersebut dapat di jelaskan dan disimpulkan bahwa makanan haram menurut nash al - qur’an ada 10 macam, sebagai berikut:
 1. Bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa sebab di sembelih kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang.
 2. Darah, baik darah hewan maupun darah orang, dimasak atau tidak, banyak atau sedikit tetap hukumnya haram.
 3. Daging Babi, termasuk tulangnya, kulitnya dan sebagainya. Semua binatang sejenis babi, baik yang di pelihara,liar ataupun babi yang berada di kebun binatang, semuanya haram di makan.
 4. Bianatang yang di sembelih tidak karna Allah, walupun binatang itu halal tetapi apabila ketika di sembelih tidak mengucapkan nama Allah, maka hukumnya haram di makan.
 5. Binatang yang mati terpukul, baik sengaja atau tidak sengaja, misalnya kita menghalau ayam dengan kayu, kebetulan terkena kayu itu sehingga mati, maka ayam itu haram hukumnya untuk di makan.
 6. Binatang yang mati karena tercekik, baik sengaja atau tidak sengaja, maka binatang itu haram di makan.
 7. Binatang yang mati terjatuh, misalnya kambing terjatuh dan kandang, lalu mati, maka kambing tersebut tidak boleh makan.
 8. Binatang yang mati karna tertanduk, Misalnya seekor kambing tertanduk oleh kambing yang lebih besar dan sampai mati,maka kambing yang mati tertanduk itu haram di makan.
 9. Binatang yang mati karna di makan binatang buas, haram di makan, kecuali dalam keadaan hidup dan sempat di sembelih, maka yang demikian itu halal di makan.
 10. Binatang yang di sembelih untuk berhala.

2. Haram karna hadits Nabi SAW
Hewan yang haram di makan selain ketentuan al qur’an ada juga hewan yang haram menurut hadits Nabi SAW, yaitu:
a. Binatang yang bertaring.
Binatang yang mempunyai taring hukumnya haram untuk dimakan, misalnya: gajah, singa, badak, beruang, dan sebagainya.
b. Hewan yang berkuku tajam.
Hewan yang berkuku tajam dan berkuku panjang, tidak boleh dimakan, karna termasuk hewan yang di haramkan, misalnya burung elang, kucing, anjing dan sebagainya. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :
artinya:
Rasulullah melarang memakan semua hewan yang bertaring dan semua burung yang berkuku pencakar (H.R. Muslim dan yang lainnya).
c. Hewan yang hidup di dua alam.
Yaitu, sejenis hewan yang dapat hidup di darat dan di dalam air, seperti buaya, katak, kepiting, dan sejenisnya, hewan seperti itu haram di makan.
d. Binatang yang jahat dan memang di suruh untuk membunuhnya.
Seperti ular, gagak, tikus, anjing galak, burung elang dan sebagainya. Rasul bersabda yang berbunyi :Artinya:
Dan Aisyah telah bersabda Rasulullah SAW, lima macam binatang yang jahat hendaklah di bunuh, baik di tanah halal, maupun di tanah haram, seperti ular, gagak, tikus, anjing, den burung elang. (HR. Muslim).


E. Hewan yang haram di makan karna di larang untuk membunuhnya.
Seperti : Semut, tawon, burung teguk -teguk, dari burung sauradi, rasul bersabda yang berbunyi:


Artinya:
Dan Abbas, Nabi SAW telah melarang untuk membunuh empat macam binatang: semut, tawon, burung teguk - teguk dan burung suradi. (H.R. Ahmad dan lainnya)
F. Binatang yang haram di makan karena kotor atau menjijikkan,seperti kutu, ulat, bangsat,
     cacing dan sebaganya. Firman Allah SWT:

Artinya:
Mengharamkan Allah kepada mereka segala yang buruk atau keji (QS Al A’raf) .
C. MANFAAT MEMAKAN BINATANG HALAL
1. Manfaat memakan binatang yang halal
a.       mendekatkan diri kepada Allah SWT.
b.      Menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan maksiat.
c.       Meningkatkan kesehatan dan kesucian jiwa
d.      Meningkatkan ketenangan dan kekhusukan beribadah
e.       Mencerdaskan pikiran
f.       Meningkatkan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat.
2. Bahaya Memakan Binatang Yan Haram.
a.       Dapat menjauhkan diri dari rahmad dan kasih sayang Allah SWT.
 1. Dapat melemahkan ketahanan dan kekuatan tubuh.
 2. Dapat mengotori jiwa dan kebersihan hati.
 3. Dapat mendekatkan diri seseorang kepada dosa

Sebab- sebab Binatang diharamkan
 1. Haram karena nash atau ketentuan hukum Al-Quran. Allah swt berfirman dalam surat At-Maidah ayat 3

 Artinya:
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipuku1, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat  kamu sembelih.Dan diharamkan pula, yang disembelih untuk berhala.
 1. Haram karena disuruh membunuhnya yaitu, ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang.
Sabda Nabi SAW,


Artinya;
Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda ; lima macam binatang yang jahat hendaklah dibunuh, baik ditanah halal ataupun ditanah haram, yaitu:  ular, burng gagak, tikus Anjing galak, dan burung elang.” (HR Muslim)
 1. Haram karena dilarang membunuhnya yaitu; semut, lebah dan burung hud-hud.


Artinya;
“Dari ibnu Abbas, Nabi SAW, telah melarang membunuh empat macam binatang yaitu Semut, lebah dan burung hud-hud.” (HR Ahmad dan lainnya).

 1. Haram karena memberi mudarat yaitu; binatang beracun, candu, arak ganja dan lain-lain.
Binatang yang hidup didarat dan di air ( di dua tempat), seperti katak dan buaya, hukumnya adalah haram.
E. Akibat memakan binatang yang halal dan yang di haramkan
a.  Manfaat memakan binatang yang di halalkan, antara lain:
1.         Mendekatkan diri kepada Allah SWT
2.         Menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan maksiat
3.         Meningkatkan kesehatan (kesucian ) jiwa
4.         Meningkatkan ketenangan dan kekhusukan ibadah
5.         Mencerdaskan fikiran
6.         Meningkatkan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat.
7.         Dagingnya untuk dimakan.
8.         kulitnya untuk barang kerajinan
9.         bulunya untuk pembuatan bahan pakaian
10.     tenaganya dapat dirnanfaatkan untuk membajak sawah.
b. Bahaya memakan binatang yang di haramkan antara lain:
1.         Dapat menjauhkan diri dari rahmat ( kasih sayang ) Allah swt
2.         Dapat melemahkan ketahanan dan kekuatan tubuh
3.         Dapat mengotori jiwa dan kebersihan hati
4.         Dapat mendekatkan diri seseorang kepada dosa

RANGKUMAN
1.        Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul Nya.
2.        Binatang haram adalah semua binatang yang diharamkan Allah SWT dan Rasul Nya
3.        Jenis binatang yang halal dan yang haram
  1. Binatang yang hidup di air, semua jenis ikan yang hidup di laut dan di sungai atau ikan yang hidupnya di air adalah halal.
  2. Binatang yang hidup di darat, yang halal unta, lembu, kerbau kuda kambing dll dan yang haram : binatang buas, ular tikus, dan lain sebagainya.
  3. Binatang yang hidup di darat dan di air, semua jenis binatang yang hidup didua tempat ( di air dan di darat ) hukumnya haram dimakan, contoh ular buaya dan lain lainnya.
4.        Alat untuk menyembelih ada dua macam yaitu alat tradisional dan mekanik
5.        Rukun menyembelih; Islam, halai dan dengan alat yang tajam

EVALUASI
PiIihlah A, B, C acau D yang dianggap paling benar.
 1. Yang termasuk binatang halal adalah .........
a.       semut                              c. belalang
b.      tawon                              d. cacing
 1. Binatang hasil buruan dan sempat di potong hukumnya ...
a.       haram                              c. sunat
b.      halal                                d. makhruh
 1. Binatang yang. disemblih dengan tidak menyebutkan nama allah hukumnya adalah ... .
a.       haram                              c. sunat
b.      halal                                d. makhruh
 1. Bangkai yang halal dimakan adalah .....
a.       itik .                                 c. ayam
b.      ikan                                 d. burung
 1. Salah satu rukun menyembelih adalah ...
a.       Islam                               c. dewasa
b.      laki - laki                         d. baligh
 1. Daging babi haram di makan karena ........
a.       mengandung racun                     c. diharamkan Allah
b.      mengandung virus                      d. mengandung bakteri
 1. Bahaya akibat memakan binatang haram adalah ......
a.       mendapat kasih sayang Allah     c. mendekatkan diri kepada perbuatan dosa.
b.       meningkatakan kesucian            d. menjauhkan diri dari perbuatan dosa
 1. Binatang darat yang halal di makan kecuali ...
a.       unta             b.biri—biri   c. ayam                 d. kucing
 1. Bangkai binatang laut hukumnya .........
a.       halal            b. haram                  c. makhruh           d. mubah
 1. Pernyataan di bawah ini yang boleh di makan adalah ...
a.       bangkai               c. ikan
b.      cacing                  d. darah
 1. Darah yang telah di bekukan dan berbentuk agar-agar hukumnya adalah .......
a.       haram                  c. makhruh
b.      halal                    d. sunat
 1. Hukum memakan kepiting laut adalah ........
a.       haram                  c. makhruh
b.      halal                    d. sunat
 1. Diharamkannya memakan binatang sejenis burung elang, hurung gagak, dan yang berkuku tajarn karena ........
a.       dilararanig membunuhnya          c. diperintahkan membunuhnya
b.      berkuku tajam                             d. penintah al qur’an
 1. Sebagian ulama mengharamkan binatang amfibi seperti buaya, kepiting, kodok, bekicot, kura - kura, dan sejenisnya. Binatang tersebut haram karena ...
a.       kotor dan menjijikkan                 c. hidup di dua alam
b.      disuruh membunuhnya               d. diharamkan ulama
 1. Arti kata yang yang bergaris bawah pada potongan ayat al qur’an di bawah ini adalah ..............
a.       dihalalkan                                   c. memancing
b.      memakannya                               d. orang yang berjalan
 1. Berikut ini yang bukan merupakan syarat menyembelih binatang adalah .........
a.       orang islam                                  c. alat sembelihan tajam
b.      penyembelih                                d. binatang hidup
 1. Apabila rukun dan syarat menyembelih belum terpenuhi salah satunya, memakan daging semblihan hukumnya .........
a.       makhruh                                      c. mubah
b.      dimaafkan                                   d. haram
 1. Hewan yang disembelih secara mekanik dengan memakai aliran listrik atau zat kimia tertentu menurut syari’at lslam dagingnya .................
a.       diizinkan                                     c. diharamkan
b.      dihalalkan                                   d. dimaafkan
 1. Binatang yang haram di makan, juga haram digunakan sebagai pengobatan. Keharaman ini di tetapkan dalam ........
a.       al qur’an                                      c. hadits
b.      fatwa ulama                                d. kitab fiqih
 1. Menyembelih kambing hingga putus urat lehernya merupakan ...
a.       sunah                               c. haram
b.      syarat                               d. rukun
II.Isilah  titik -  titik berikut dengan benar!
 1. Binatang halal, artinya ..................
 2. Binatang haram, artinya ..........
 3. Contoh binatang yang diharamkan yaitu ...................
 4. Manfaat memakan binatang yang halal yaitu...........
 5. Bahaya memakan binatang haram yaitu ..................
 6. Sesuatu yang wajib ditakukan sebelum menyembelih binatang yaitu.............
 7. Menyembelih binatang ada dua cara yaitu ............
 8. Contoh binatang yang menjijikkan yaitu ..................
 9. Harimau termasuk binatang yang haram di makan karena .................
 10. Babi haram dimakan karena ...........
III. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar !
 1. Tulislah 3 manfaat memakan binatang !
 2. Tulislah 3 bahaya memakan binatang yang haram!
 3. Tuliskan 3 rukun menyembelih!
 4. Tuliskan 3 buah syarat penyembelihan !
 5. Tuliskan 3 sunat penyembelihan !
 6. Tuliskan 3 manfaat memakan binatang yang halal !
 7. Tuliskan 2 cara penyembelihan binatang !
 8. Tuliskan 3 jenis binatang yang halal!
 9. Tuliskan 3 binatang yang haram!
 10. Tulislah penyebab kenapa buaya dan burung elang haram dimakan!

JURU DAKWAH YANG TIDAK GENTAR
Kekalahan umat Islam dalam perang Uhud menyebabkan bangkitnya kemarahan orang-orang badwi di sekitar Madinah untuk mencemuh dan mengungkit-ngungkit dendam lama yang sebelumnya sudah terpendam. Namun tanpa curiga sedikit pun Rasulullah memberikan sambutan baik atas kedatangan sekelompok pedagang Arab yang menyatakan keinginan sukunya hendak mendengar dan memeluk Islam. Untuk itu mereka meminta para juru dakwah dikirimkan ke kampung suku itu. Rasulullah s.a.w meluluskan. Enam orang sahabat yang alim diutus untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka berangkat bersama para pedagang Arab itu.
Di kampung Ar-Raji, dalam wilayah kekuasaan suku Huzail, para pedagang itu tiba-tiba melakukan pengurangan atas keenam sahabat Rasulullah s.a.w, sambil berseru meminta bantuan kaum Huzail. Keenam pendakwah itu dengan pantas menghunus senjata masing-masing dan siap mengadakan perlawanan, setelah insaf bahwa mereka tengah dijebak.
Para pedagang yang licik tadi berteriak, “Sabar saudara-saudara. Kami tidak bermaksud membunuh atau menganiayai kalian. Kami cuma mahu menangkap kalian untuk kami jual ke Makkah sebagal budak belian. Keenam sahabat Rasulullah s.a.w itu tahu nasib mereka bahkan lebih buruk daripada terbunuh dalam pertarungan tidak berimbang itu. Kerana mereka segera bertakbir seraya menyerang dengan tangkas.
Terjadilah pertempuran seru antara enam pendakwah berhati tulus dengan orang-orang yang beringas yang jumlanya jauh lebih besar. Pedang mereka ternyata cukup tajam. Beberapa orang lawan telah menjadi korban. Akhirnya tiga sahabat tertusuk musuh dan langsung gugur. Seorang lagi dibaling batu beramai-ramai hingga tewas. Bakinya tinggal dua orang; Zaid bin Addutsunah dan Khusaib bin Adi.
Apalah daya dua orang pejuang, betapa pun lincahnya perlawanan mereka, menghadapi begitu banyak musuh yang tangguh ? Selang beberapa saat sesudah jatuhnya empat sahabat tadi, kedua orang itu dapat dilumpuhkan dan belenggu. Lalu mereka diangkut menuju pasar budak diMakkah. Zaid dibeli oleh Shafwan bin Umayyah. Ayah Shafwan, Umayyah  bin Khaaf, adalah majikan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Umayyah terkenal sangat kejam kepada budak-budaknya. Bilal pernah disalib di atas pasir dan dijemur di tengah terik matahari dengan badan ditindihi batu. Untung Bilal ditebus oleh Saiyidina Abu Bakar Assidiq dan dimerdekakan. Orang Habsyi ini kemudian terkenal sebagai sahabat dekat Rasulullah s.a.w. dan diangkat sebagal Muazin, tukang azan.
Dalam perang Badar, Umayyah bin Khalaf berhadap-hadapan dengan bekas budaknya itu. Dan Bilal berhasil membunuhnya dalam pertempuran yang sengit satu lawan satu. Adapun Khubaib bin Adi diambil oleh Uqbah bin Al-Harits dengan tujuan yang sama seperti maksud Shafwan membeli Zaid bin Abdutsunah. Yaitu untuk membalas dendam kebencian mereka kepada umat Islam.
Maka oleh orang-orang Quraisy, Zaid diseret menuju Tan’im, salah satu tempat untuk miqat umrah. Di sanalah Zaid akan dijalani hukuman pancung, buatkan sesuatu yang Ia tidak pernah melakukannya, yaitu terbunuhnya Umayyah bin Khalaf, ayahanda Shafwan. Menjelang algojo menetak parangnya, pemimpin kaum Musyrikin Abu Sufyan bertanya garang, “Zaid bedebah, apakah engkau senang seandainya di tempatmu ini Muhammad, sedangkan engkau hidup tenteram bersama keluargamu di rumah ?“
“Janganlah begitu,” bantah Zaid dengan keras. “Dalam keadaan begini pun aku tidak rela Rasulullah tertusuk duri kecil di rumahnya,”
Abu Sufyan menjadi marah, “Bereskan,” teriaknya kepada algojo. Dalam sekelip mata, sebilah parang berkitat di tengah terik matahani dan darah segar menyembur keluar. Zaid bin Abdutsunah gugur setelah kepalanya dipotong, menambah jumlah penghuni syurga dengan seorang syuhada lagi. Di hati Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy lainnya timbul kehairanan akan kesetiaan para sahabat kepada Muhammad. Sampai tergamam di bibir Abu Sufyan ucapan kagum, “Aku tidak pernah menemukan seorang yang begitu dicintai para sahabat seperti Muhammad.”Sesudah selesai pemancungan Zaid, datang pula rombongan lain yang menyeret Khubaib bin Adi.
Sesuai dengan hukum yang berlaku di seluruh Tanah Arab, kepada pesalah yang dijatuhi qisas mati diberikan hak untuk menyampaikan permintaan terakhir. Demikian juga Khubaib. Juru dakwah yang bestari ini meminta izin untuk solat sunnah dua rakaat. Permohonan tersebut dikabulkan. Dengan khusyuk dan tenang, seolah-olah dalam suasana  aman tenteram tanpa ancaman kematian, Khubaib melaksanakan ibadahnya sampai selesai. Setelah salam dan mengangkat dua tangan, ia berkata, “Demi Allah. Andaikata bukan kerana takut disangka aku gentar menghadapi maut, maka solatku akan kulakukan lebih panjang.”
            Khubaib disalib dahulu lalu dihabisi sepertimana dilaksanakan ke atas Zaid Bin Abdutsunah. Jasadnya telah lebur sebagaimana jenazah lima sahabatnya yang lain. Namun semangat dakwah mereka yang dilandasi keikhlasan untuk menyebarkan  ajaran kebenaran takkan pernah padam dari permukaan bumi. Semangat ini terus bergema sehingga makin banyak  jumlah pendakwah yang dengan kekuatan sendiri , atas biaya pribadi, menyelusup keluar - masuk pedalaman berbatu - batu karang atau berhutan - hutan belantara buat menyampaikan firman Allah menuju keselamatan.
BAB 6
SEJARAH DAKWAH ISLAM

Standar Kompetensi
Tarekh dan Kebudayaan Islam 15.Memahami Sejarah dakwah Islam.
Kompetensi dasar:
15.1. Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam sampai Masa Abbasiyah.
15.2. Menyebutkan tokoh ilmuwan muslim dan perannya sampai masa daulah Abbasiyah.
Indikator
1.      Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW.
2.      Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Khalifahur Rasiydin.
3.      Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umaiyah.
4.      Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa bani Abbasiyah.
5.      Menyebutkan para ilmuwan muslim dan peran mereka pada masa bani Umaiyah.
6.      Meneyebutkan para ilmuwan Muslim dan peran mereka pada masa Bani Abbasiyah.
Materi Pokok:
Sejarah Dakwah islam.
Uraian materi:
A. Sejarah pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Islam
1.  PERIODE RASULULLAH DAN KHULAFAUR RASYIDIN.
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan islam telah terjad sejak rasulullah saw mendakwahkan ajaran islam. sebagaimana wahyu pertama yang menceritakan tentang dasar - dasar ilmu pengetahuan dalam SuratAl-’Alaq ayat 1-5:


Artinya:
1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam [1589],
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
Dalam ayat pertama dan kedua surah Al-’Alaq, Allah menerangkan asal mula penciptaan manusia yang merupakan dasar ilmu biologi dan anropologi, ayat ketiga menerangkan tentang dasar - dasar ilmu etika ( akhlak), adapun ayat kelima menegaskan hakikat ilmu adalah dan Allah dan manusia awalnya tidak mengetahui apa-apa. Allah lah yang memberi potensi dan memfasilitasi agar manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan QS An-Nahl ayat 78 berbunyi:

Artinya:
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
Dasar ilmu pngetahuân kemudian dikembangkan oleh Rsulullah dan sahabat- sahabat beliau. Sebagaimana diketahuibahwa Rasutullah menyatakan sebuah hadis yang artinya : “ Kate be!iau Aku acla!ah kota Ilmu
dah’A!i adalah Pintunya , barang siapa yai in gin menujukota ilmu itu make datang!ah melalul pintunya “. Pernyataan rasulullah tersebut menunjukkan bahwa beliui memahami semua dasar keiimüan termasuk ilmu pengetahuan ( sains ), namun dasar ilmu tersebut tidak Tangsung dikembangkan, hat mi sesuai dengan kondisi den sumberdaya manusia yang rnengernbangkannya. Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, ilmu pengetahuan lebih banyak berkembangdibidang ilmu — ilmu pokok tentang gania ( Ushuluddin ) dan ilmu akhlak ( moral ), karena saat itu yang terjadi


adalah krisis aqidah ( keyakinan ) dan moral. Walaupun demikian, saat itu mulal terjadi proses pengkajian ilmu lebi sistimatik, diantaranya dasar — dasar Bmu Tafsir yang dikembangkan oleh Au bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, lbnu Masuud dan lain sebagainya.
Para sahabat dan tokoh — tokoh kaum muslimin generasi peitàma di bawah pimpinan Rasulullah saw mengajarakanilmu kepada anak negeri. Bila mereka tinggal disuatu negara atau daearah merekamembuat ha!aqah.
pertemuan untuk belajar berbentuk lingkaran ) dan mendirikan sekolahsekolah, mengajari orang — orang dalam ususan dunia dan agama.
Tahun 245 H di kota Fez, Maroko dibangun Masjid besar, Masjid mi tidak hanya untuk tempat ibadah, tetapi juga tempat menuntut ilmu yang dihadiri oleh para mahasiswa clan berbaaai negara. Di masjid itu mereka ticiak hanya belajar tafsir, hadis dan fikih tetapi juga .be!2jar matematika, astronomi dan geografi. Masjid itu akhirnya terkenal sebagai Universitas Qa1rwan, ‘aitu universitas pertama yang mengadakan studi berbagai bidang ilmu di segala tingkatan, Bahlan universitas tersebut merupakan lembaga ilmiah yang di dalamnya di engkapi asrama mahasiswaasing dan berbagal agama. Universitas ml pula yang mengistirahatkan pada waktu — waktu shalat, han — han raya Islam dan bulan Ramadhan. Pada waktu — waktu itu, kegiatan belajar berpusat pada kuliah ibadah dan keagamaan.
Catatan sejarah mengatakan bahwa sepuluh mahasiswaasing nOn muslim telah menjadialumni universitas tersebut. Salah satunya adalah Galbart seorang pastur yang menjadi Paus Silvester II. Dialah orang yang memasukan angka Arab ke Enopa. Sesampainya di Italia, lapin berhasil menterjemahkan setiap ilmu yang ditulis umat Islam, dia pula yang mensponsoni perubahan undang — undang Ruinawi disesualkan dengan syani’at Islam. Sejarah juga mencatar bahwa kaum muslimin adalah pembawa dan pelopor kebangkitan ilmu di dunia, termasuk di Eropa setelah Fath Istami (kemenangan Islam).
Pertimbuhan ilmu - pengetahuan terus mengalami
kemajuanpesat.Perkembangan itu tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni juda dibidang industri sebagaL5enerapath dan ilmu. Industri yang terkenal pada saat itu adaläh industni pakalan ( tekstil ). Karena terkenalnya industri tekstil hingga dikenal dengan trade Mark, tekstil Mosul ( salah satu tempat di lrak ), dan tekstil Dmaskus. Untuk seni pahat, lukisan dan hiasan’ dinding cukuplahsebagai bukti dekorasi pada Masjid — Masjid.
Bila dibaca tentang sejarailmu pengetahuan islam pada masa lalu maka jelaslah bahwaumat Islam mendahului umat lainnya dalam berbagai bidang
57 I
-‘
mu, umat Islam jugalah yang menemukan metodepenulisan dengan huruf timbul yang sangat membantu para tunanetra. Penemunya adalahZainuddin Aihamidi tahun 712 H ( 1312 M ) ketika Ia mengalarni kebutaanpada masa mudanya.
Puncak dan kemajuani ilmu pengetahuan islam adalah pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid danputranya Al-Makmum. Pada saat Itu berdirilah Bait ul Hikmah ( lemabag ilmu pengetahuan ), tugas utama lembaga itu adalah menerjemahkan kitab — kitab berbahasa asing kedalam bahasa Arab.
. PERIODE DINAST UMMYAH.
Pada masa ml tantangan politik dan ekspansi dakwah Islam lebih mendominasi dibandingkan kajian ilmu pengetahuan Sat itu Muawiyah bin Abi Sufyan telah berhasil mengambil alih kekuasaan atas kaum muslimn. Dia mengganti sistim kekha!ifahan menjadikekuasaan turun temurun atau monarki
Di sisi lain Muawiyah berhasil membangun kekuatan tentara muslim balk darat
L maupun laut yang disegani musuh, hasilnya tentara- tentara
muslimmampuelakukan ekspansi besar-besaran sehingga dakwah Islam sampal di benua Afrika dan Eropa.
Pertumbuhan ilmu pengetahuan tidak Iauh berbeda dengan masa Rasulullah dan. Khülafaur Rasyidr, . tetapi mu)ai karya — karya tulis berupa kajian tafsir, hadis tarekh ( sejarah ). Pertumbuhan ilmu pengetahuan belum begitu berkembang karena tidak adanya dukungan kongknit dad penguasa yang cenderung sibuk mengurusi bidanig politik dan kekuasaannya. . ada yang menyebut masa perkembangan ilmu saat ml dengan periode Tabi’in (pengikut sahabat), dan tabi’it tabi9n (pengikut tabi’in).
Kekuasaan dinasti Umaiyah di Dmaskus hampir 90 tahun dan ahkirnya di tumbangkan olehpenguasa bru yaitu dinasti Abbasiyah, tokoh utama yang menghacurkan dinasti Urniyah dan berhasil membangun dinasti Abbsiyah adalah Abu Muslim Alkurasani dan Abul Abbas As-Safah. Namun diantara pemimpin dinastu Umaiyah yang bernam- Abdunrman berhasil meloloskan din dan kemudian berhasil mendirikan kekuasaan Dinasti tJmaiyah baru di Spanyol. Berhasilnya Abdurrahman memasuki sapanyol dan mendinikan kekuasaan di sana menjadikan orang mengelaninya Ad- adkhil sehingga namanya menjadi Abdurrahman Ad-Dakhil.
3. PERIODE DINASTI ABL3ASIYAH. Setelah mnumbangkan dinasti Umaiyah, Abut Abbas As-Safah terpilih menjadi pemimpin pertama dinasti Abbasiyah. Langkah pertama yang dilakukannya adalah memindahkan ibukota negara dan damaskü ke bagdad yang berhasil diban’tnnya. Peminahan pusat pemenintahan. tersebut berdampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Puncak flmu pengetahuan dan teknologi tenlihat pada masa pemerintahan AI-Makmun dan harun Al-Rasyid. Hal in tidak terlepas dan dukungan pemenintah atau penguasa . saat dinasti Abbasiyah lebeih mengonsentrasikan din pada peningkatan ilmu peng huan dibandingkan melakukan ekspansi-dakwah Islam yang sudah hampir menguasal separuh wilayah dunia. Mäsyarakat muslim tidak mengalami perpecahan n,eskipun merniliRi dua pemerintahan bêsar, yaitu dinasti Abbasiyah yang berpusat di Bagdad ( lrak ) dan dinasti I.)rnaiyah yaflq I)erpusflt di Cnrdnhn ( tiynI ) I:Ikiit IiiIiiiH kttnit tr,ilr,iilu Ui-igdud dan Cordoba menjadi pusat pengkajian ilmu pengetahun dunia.. Dan dua wilayah inilah lahirnya banyak ilmuwan dan brbagai bidang seperti lbnu Rusyd (Averuous), ibnu Sina (Aviciena ) t•!-Farabi dan Ar-nazi (Razes).
B. ILMUWAN MUSLIM DAN PERANANNYA.
Dengan dukungan penguasa Abbasiyah di bagdad dan Umayyah di Cordoba menjadikan ilmu pengetahuan berkmbang pesat. Bebenapa ilmuwan muslim yang sangat berpenan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Islam adalah:
1.IbnuRusyd(Averroes) 1126 -1198M
Ibunu Rusyd adalah nama popular dan Abu al-Walid Muhammad bn Ahmad lbnu Muhammad )bnu Rusyd. Dia seorang ahli filsafat Islam; ahli hukum da kedokteran. lbnu Rusyd putera dan seorang Qadhi ( hakim ) yang mengThginkan anaknya. men}ad ai dibidang hukum islam. Ia belajar ilmu agama, filsafat dan matematika dibawah bimbingan ahli filsafat yaitu lbnu Tufail. Di bidang kedokteran Ia belajar dan lbnu Zuhri (Avenzoar).
lbnu Rusyd diangkat menjadi seorang. hakirn.di Sevilla tahun 1169 M dan di Cordoba tahun 1171 M. Diantara karya lbnu Rusydyang sampai saat mi adalah kitabnya yang bernama Bidayatul Muftahid, buku mi berisi dasar — dasar perbedaan para ulama dalam memaharni ilmu agama. Bukuny yang terkenal dibidang filsafat adalah Tahafut Al-Tahafut ( ketidaklogisan dan ketidakiogisan ), adalah suatu bantahan atas pendapat imam Al-Ghazali yang rnengarang buku Tahafutul Falasifah (ketidaklogisan filsafat).


2ibnu Sina (Avecenna ) 980—1037 M.
lbnu Sina adalah nama popular dan Abu All al-Husain lbnu Abdullah Ibnu Sina. a seorang dokter dan ahIl filsafat Islam yang lahir di Iran dekat Bukhara ( sekarang Uzbekistan ). Pada usia 18 tahun, ía bekerja sebagai dokter dilingkungan keluarga Samanid seorang penguasa Bukhara. Ibnu Sina tinggal dan bekerja di sini sampai berakhirnya kekuasaan Samanid tahun 999 M. a menghabiskan 14 tahun hidupnya sebagai dokter dan penasehat ilmiah kepada epenguasa Isfahan ( lrn).
lbnu Sina diakul oleh kaum muslim maupun nonmuslim sebagai salah seorang ahli ifisafat Islam yang terbesar. Ia juga merupakan figure penting dalam bidang kedokteran dan filsafat. Buku karyanya menjadi bahan rujukan dunia kedolteran, balk diwilayah dunia timur maupun Barat i Eropa).Buku lersebut sebagai ringkasan dan penggolongan sistematis tentang formasi dan medis. Buku karya ibnu Sina diterjemahkan kedalam bahasa Latinpadã abad ke l2dan kdaam bahasa Ibrani tahun 1491 M.
Buku karyanya di bidang filsafat berjudul Ash-Shifa (obat) suatu koleksi alas logika Aristotelian, Me.aka, Psikologi, ilmupengetahuan alam dan lain sbpginy..
. Al-Kindi ( 801 — 873 M).
Al-Kindi adalah nama popular dan Yaqub ibn Ishaq as-sabah Al-Kindi . Ia seorang ahli filsafat Islam yang lahir di Kufah, Iraq. Al-Kindi merupakanseorang pendidikdi kota basrah dan Bagdad. Dialah salah seorang ahli filsafat Yunani dan salah seorang menerjemah pertama karya — karya Aristetoles kdalam bahasa Arab. Dia seorang penulis Ia telah menulis 270Kary. Diantaranya adalah filsafat, kedokteran, matematika, ilmu politik danastrologi.
4. Al-Farabi (Alfarabius) 873 —950 M
Al-Farabi adalah seorang ahli filasafat Islam. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Muhammad lbnu Tarkhan ibhu Uzalagh al-Farabi, beliau lahir di kota Farab (sekarangUrbekistan).
5. Al-Ghazali (1058—1111 M)
Nama Iengkap AI-Ghazai alah Abu Hamid Muhammad lbnu Muhammad At-Tusi Al-Ch:ali dia adalah seorang ahli filsafat dan ahli ilmu
agama. Ia lahir di Tus ( lrn ) Setelah memperoleh gelar sarjaha tahun 1091,
AI-Ch-:li ditugaskan olob Nizam Al-Mulk, untuk mengajar pada Uriversias


amiya di Bagdad . Karya beliau yang terkenal dan menjadi rujukan utama Iah lhya Ulumuddin ( Kebangkitan ilmu — ilmu agama ). Buku tersebut npai kini menjadi bahan rujukan dan kajian para ulama. Di daamnya dimuat an — ajaran tentang hakikat din manusia dan hubungannya dengan Aflah T. Dan ada juga karyanya tentang upaya mengnenali din dengan mengenal ya seorang akan mengenal Tuhannya. AI-Ghazali adalah seorang sufi atau :tasauf.
V RANGKUMAN
1. Kajian ilmu pengetahuan islam dimulal sejak turunnya wahyu ertama kepada Rasulullah di Gua Hira.
2. Pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, perkembangan ilmu lebih terfokud kepada ilmu-ilmu Ushuluddin. Pada peniode Umaiyah belum ada dukungan dan penguasa dalam kajian ilmu pengetahuan, karena lebih focus kepada ekspansi dakwah dan penebutan kekuasaan.
3. Kajian ilmu pengetahuan dan teknologimulai berkembang pada peniode Dinasti Abbasiyah, yang terkenal diantaranya AI-Makmum dan Harus AlRasyid.
V V EVALUASI
iIihlah a,,,b,. c atau d dibawah mi yang paling benar I
Nabi Muhammad saw mendapat dasar-dasar ilmu dan Allah swt melalui
wahyu pertama, yaitu surat
a. Al-Fatiha ayat 1-7 V
b. Al —alaq ayat 1-7 .
C. Al-Quraisy ayat 1-7 V
d. Al-l-lumazah ayat 1-7
Ayat pertama dan kedua surat al-Alaq menerangakn dasarVdasar ilmu..
a. V Biologi-dan antropologi
b. Biologi dan filsafat
c. Biologi dan astronot V
d. Biologi dan Etika
Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat saat berkuasa dinasti....
a. Umayyah
b. Abbasiyah
c. Sasanid V
d. Seljuk


abi Muhammmad adalah kota ilmu maksudnya....
Sumber Hmu
Gudang Ilmu
Tempat berbagai Ilmu
Pusat llmu
ahabat Rasuluflah yang memiliki ilmu adaiah....
Umar Bin Khatab
Zaid bin haritsah
Usman bin affan
All bin abi Thalib
akuasaan Dinasti Umayyah yang berpusat diDamaskus berlangsung lama.
9abad
90 tahun
9 tahun
9windu
ca Rasulullah diumrnakan sebagai kota ilmu, pintu gerbanganya alah..,.
Umar bin khatab
Abu Bakar bin abi quhafah
Usman bin affan
All bin abi Tahlib
huluddin artinya ilmu yang membahas tentang pokok-pokok. Ketuhanan
Keimanan Agama
akhirat V
nLisia lahir kedunia tidak mengetahui apa-apa adalah kandungan dan rat.
An —nasr 1-3 An —Nah 78 An-najm 15 An —nam 17
nurut surat an-Nahl ayat 78 potensi din yang dapat digunakan untuk rnahami sesuatu adalah.
Pendengaran V
Penglihatan V
Hati V.
Abdancbetul
ia masa Rasulullah dan Khulafaünrasyidin’ilmu yang berkembang aah tentang pokok-pokok...
Keimanan dan etika Sains dan teknologi
Sosial dan kebudayaan
Pertahanan dan keamanan V.
1cut sahabat yang ahli di bidang ilmu Tafsir adalah.,..
i bin abi Thalib
iullnh bin abbas


AbduIah bin Masud Abdancbenar
ada Dinasti Umayyah ilmu pengetahuan kurang mendapat perhatian
3rena adanya....
• Perebutan kekuasaan
• Eksepansi Dakwah
Kekuasaamn Monarki
A,b dan c benar
endiri Dinasti Umayyah adalah....
• Muawwiyyah bin Khatab
Muaeiyah bin abi Sufyan
Umayyah bin Khalaf
Kaab al akhbar
abiin artinya penerus rasulullah setelah berakhirnya masa....
Sahabat
Dinasti Umayyah
Tabi’it tabi’in
Dinasti Abbas
enguasa Abbasiyah yang mengembangkan kajian ilmu pengertahuan a itu....
Muawwiyah
i. Al-Makmun
AbdulAbbas
t Al-Kindi
usat Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dan juga sebagai pusat kajian Ilmu
dalah,
. Damaskus ( Syiria)
. Kairo ( mesir)
Cardova (Spanyol)
. Baghdad (Irak)
3erikut yang termasuk ilmuan muslim pada masa Dinasti Abbasiyah dan Umayyah di cardiva adalah....
a. lbnu sina
b. lbnu Rusyd
c. Al-Farabi
. A,b dan c benar
3erikut termasuk ilrnun muslim yng ahli.dalam bidang kedokteran adalah....
a. Ibnu sina
Ibnu Rusyd
Al-Farabi
Al-Ghazali
1bu Hamid Muhammad Ibn Muhammad At-Tusi adalah nama lengkap arL...
i. lbnu Sina


bnu Rusyd Al-Farabi A(-Ghazali
lah titik-fitik dibawah in! dengan benar!
Nabi Muhammad saw mendapat wahyu pertama di....
Nama lengkap lbnu sina adalah....
Muhammad lbn Muhammad lbn Tarkhan lbn Uzalagh adalah nama
lengkap dan....
lbnu Sina adatah ilmuan yang ahli di bidang..
Ilmuwan muslim yang bergelar Hujjatul Islam adalah....
Dinasti Umayyah didirikan oleh....
Dua orang tokoh yang berhasil menumbarigkan kekuasaan Dinasti
Umayyah adalah.
Pemimpin Dinasti Abbasiyah adalah.. -.
Dinasti Abbasiyah kerkuasa selarna....
t.Khalifah Abbasiyah yang berhasil membangun bait A-Hikmah adalah....
wablah pertanyaan dibawah ml dengan benar I
Apa berbedaan antara ilmuan? ;Sebutkanlah cendikiawan dibidng ilmu fiqih Kenapa al-Gazali dijuluki Hujjatul Islam?
Sebutkanlah cendikiawan muslim yang berjasa dibidang ilmu kedokteran?
Kapan dimulainya kajian ilmu pengetahuan Islam?
EVALUAS SEMESTER H
iiah A, B, C atau D den gan jawaban yang paling tepat.
• Contoh Mad Thobi’I dibawah ml adalah.
44 •
d.
• Contoh Mad wajib MuttasiL..
4. ,__ — c
— _._
d.3
Waqaf menurut ilmu tajwid adalah.... . -
•Bacaan Panjang b. Baâan De,gung
Berhenti d. Bacaan sengau
landa Waqaf Muanaqah dibawah ml adalah....
b.
a I I
d’”
Tanda Waqaf Mujawazz adalah....


-.7
C.
d. ‘‘
Menurut para ulama jumlah rasut yang di utus para rasul adatah
a.213 b.313
c.413 d.513
Rasul yang wajib di imani dan yang ada di dalam at qur’an berjumtah
a.22 b.23
c.24 d.25
3. Menegakkan katimat tauhid adalah tugas dan para
a. Nabi dan Rasut b. Mataikat
c. Pemimpin d. Ulama
9. Dalam sebuah hàdits nabi berkata , artinya adatah
a. Sesungguhnya aku diutus untuk berbuat balk
5. Sesungguhnya aku diutus untuk membmbing manusia *
Sesungguhnya aku diutus untuk memperkenalkan akhlaq
d. Sesungguhnya aku di utus untuk memperbaiki agarna
10. Salah satu sifat yang wajib bagi rasu! ad&ah amanah, yang artinya
a. jujur b. dapat di percaya
c. menyampaikan d. cerdas
11.Artinya dan tidaktah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi
a. Alam semesta b. Urnat manusia
c. Seturuh makhluk d. Manusia pilihan
12.Diantara sifat yang wajib di bawah mi ada salah satu yang tidak wajib bagi nabi, yaitu
a. Shiddiq b. Amanah
c. Tabligh d. Fathanah
13.Dalam surat al ahzab ayt 2 alloh menyatakan: “bahwa ada pada din rasul itu ... yang baik bagimu
a. Pemimpin b. Pandangan
c. Pedoman d. Sun tauladan
14.Jumlah rasul ulul azmi ada .. orang
a.8 b.7
c.6 d.5
15. Diantara riabi dan rasut yang termasukutu! azmi adalah
a. Daud b. Idnis
c. Nuh d. Yusuf
16.Siapakah yang di dahulukan dalam makan bersama ?
a. yang pating kecil b. yang muda
c. yang gagah d. yang pting tua
‘7.MulaiIah makan dan ... piring
a. tengah pining b. ujung — ujung pining
c tepi tepi pining d. bebas memutai
I


I
18.Sikap Seorang muslim dalam memilih makanan adalah makanan yang
a. baik dan bergizi b. baik dan sehat
c. balk, sehat dan bergizi d. halal lagi balk dan bergizi
19. ..* , Adalah do’a ketika kita membaca basmalah.
a. ingat b. lupa
c. memulai d. mengakhiri -
20, Meniup makanan dan minuman yg panas dalam Islam hukumnya
a. dilarang b. diperbolehkan
c. di suruh d. diarijurkan
21.Memakan hasil judi hukumnya
a. haram b. dibolehkan -
c. disuruh d. mubah
22. Dalam Islam, makan dan minum sambil befdiri dalam sebuah pesta,
yaitu tidak di perbolehkan.
a. weading party b. standing party
c. eating party d. sleeping party
23. Berlebih lebihan dalam mengasumsi makanan hukumnya
a. halat b. makhruh
c. mubah d. haram
24. Menghadapi makan&r yang rnasih panas sebaiknya...
a. didinginkan b. lansung di makan
c. di makan menggunakan sendok d. membatalkan memakannya
25.Seorang yang ragu halal dan tidaknya cara pengolahan makanan dalam suatu jamuan makan sebaiknya
a. membaca basmalah terlebih dahulu b.menyakan cara memasaknya
c. memakannya lansung d. a, b, c, dan d benar
6. Hal yang di arang ketika makan dan minum adalah
a. duduk b. makan sambil berjalan
c. makan tidak bersuara . d. bersenda gurau
7.Orang yang tidakmempunyai adap dalam makan dan minum maka Ia akan
a. sanjungan
c. hinaan
b. pujian d. penghargaan
3.Islam menyuruh kita untuk memenuhi kebutuhan jasad kita, yaltu
dengan
a. makan dan minum b. rajin mendengarkan pengajian
rajin beribadah d. rajin minum
, ,,
.‘ernbaca do’a sebelum makan hcmdaklah
a ‘akhuruh b. mubah
s;at d. wajib


30.Jika kita lupa membaca basmalah sebelum kita makan maka kita dapat membacanya saat.
a. selesai makan b. makan
c. kapan saja d. makan berikutnya
31.Makanan yang kita makan hendaknya makanan yang
a. halal b. balk
c. bergizi d. bermanfaat
32.Contoh makanan yang halal tapi tidak balk adalah
a. tidak bergizi b. berbau busuk
c. banyak santan d. banyak minyak
33.Nabi mengatakan “makan dan minumlah kamu tapi jangan ...
a. tertawa b. berebutan - -
c. bertebihan d. bermain
34. Berkut ml adalah hikmah makan dan minutn, kecuali
a. mendapat rahmat dan allah b. meningkatkan kedisiplin
c. meningkatkan ketertiban d.mempercepat makan
35.Orang yng memakan yang haram satu suap saja maka itidak akan di terima amlannya selama
a. 50 han b. 40 han
c. 30 han d. 20 han
36. Salah satu sifat tercela adalah
a. balk b. dendam
c. murah senyum d. rendah hati
37. Keinginan untuk mencelakakan orang lain untuk melampiaskan
dendam di sebut
a. dendam b. dengki
c. in hati d. marah
38.Salah satu cmii pendendam ada!ah
a. berani b. pemarah
c. egois d. suka menghina orang
39. Akbat dendam adaat
a. diberci orang b. dikucilkan dan pergaulan
c. memperbanyak r-s d. terhindar dan suuzon
40. Cara mengobati dendam ada!ah
a. menghindari szo’ b. selalu mepgingat kesalahan orang lain
c. bersedekah d. rajiñ puasa senin kamis
41.Orang yang berawa-a- ekataan dengan perbuatan disebut
a. pendendam b.’ pemarah
c. iii hati c. munaflq
42. Setiap masalah sebaikny dis&esaikan dengan
a, saling memaafkan b; jalan damal
c. berjabat tangan d. musyawarah


43.Salah satu cara menghindari sifat dendam ada!ah
a. mendekatkan din kepada allah b. menyepi
c. menutup diii d. silahturahmi
44. Nama sahabat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai orang yang munafiq adalah
a. Abdullah bin Umar b. Abdullah bin Ubay
c. Abdullah bin Quraisy d. Abdu!lah bin Abbas
45. Berikut adalah cara untuk menghindar dan penilakumunafik, kecuali
a. niya b. mendekatkan diii kepada allah
c. ikhlas d. selalu berdo’a kepada allah
46.Darah yang telah di bekukan dan berbentuk agar-agar hükumnya adalah
a. haram b. rnakhrah c. halal d. sunat
47. Hukum memakan kepiting laut adalah
a. haram b. makhruh
c. halal d. sunat
48.Diharamkannya memakan binatang sejenis burung elang, burung gagak, dan yang berkuku tajam karena
a. dilararang membunuhnya b. dipenintahkan membunuhnya
c. berkuku tajam d. penintah aiqur’an
49.Sebagian ulama mengharamkan binatang amfibi seperti büaya, kepiting, kodok, bekicot, kura — kura, dan sejenisnya. Binatang tersebut
haram karena ... .
a. kotor dan menjijikkan b. hidup di dua alam
c. disuruh membunuhnya d. diharamkan ulama
50.Arti kata yang yang berganis bawah pada potongan ayat al qur’an di bawah mi adaah
a. dIhaakan b. memancing
C. memakannya d. orang yang berjalan 51.Beuikut ml yang bukan merupakan syaçat menyemblih binatang adalah
a. orang islam b. alat semblihan tajam
c. penyembelih d. binatang hidup


No comments:

Post a Comment